Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Diciembre 14-20

LIBAIT LÂKA 12, 13

Diciembre 14-20

BAIBIL WINA DIARA MANAKIRA BA

 • ¿Lâ nani lipar sikniska dukiara mangkan ba wina yawan dîa lan takisa?(10 min.)

  • Lib 13:4, 5. Lipar sikniska alkan nani ba ra yakan sait ra swiaia kan (wp18.1-S 7, bakska).

  • Lib 13:45, 46. Lipar sikniska alkan nani ba upla wala ra sikniska laki yabaia apia kan (wp16.4-S 9 baiki s. 1).

  • Lib 13:52, 57. Lipar sikniska wal tâski takan dukia nani sut ba sauhki tikaia kan (it-2-S 210 baiki s. 5).

 • Spirit dukia walpa manakira pliki sakaia (10 min.)

  • Lib 12:2, 5. ¿Dîa muni mairin ba luhpa baikan ningkara tâski kulkan? (w04-S 15/5 23 baiki s. 1).

  • Lib 12:3. ¿Dîa muni Jehova win tuktan waitna nani aisuban ba wina yu 8 alkbia ba ra aisa sainka daukaia sa? (wp18.1-S 7, bakska).

  • ¿Naha wik Baibil aisi kaikanka ra Jehova dukiara, smalkaia warkka bara tânka wala nani ba dukiara dîa spirit dukia walpa manakira nani sakram?

 • Baibil aisi kaikanka ba (4 min. apia kaka kau wiria): Lib 13:9-28 (th lisin 5).

SMALKAIA WARKKA RA KAU RIDI KAIA

 • Kli wih kaikanka lilka (4 min.): Wali nani wal laki kaikbia. Lilka ba mangks, baha wina naha makabi walanka nani laki kaiks: ¿Tomas dîa daukan smasmalkra wauhkataya lisin 3 aisi ba baku? bara ¿dîa daukan sim wauhkataya lisin 6 aisi ba baku?

 • Kli wih kaikanka (4 min. apia kaka kau wiria): “Nahki upla wala ra smalkaia” pîska ba yus muns, bara smalkisma pliska ra taki ba baku, upla kum walan daukras ba kupia alks (th lisin 19).

 • Kli wih kaikanka (5 min. apia kaka kau wiria): “Nahki upla wala ra smalkaia” pîska ba yus muns. Sturka yamni wauhkataya upla mihta ra swis bara lisin 11 ba wal Baibil stadika kum tâ kriks (th lisin 9).

KRISTIAN RAYAKA KAT IWAIA

 • Lawana sjj-S 125

 • Kangrigisan nitka nani (15 min.)

 • Kangrigisan Baibil stadika ba (30 min. apia kaka kau wiria): lv sap. 3 baiki s. 1-7, wah. 29 bakska.

 • Tnata prakaia bîla nani (3 min. apia kaka kau wiria)

 • Lawana sjj 28 bara pura sunra