Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Nahki upla wala ra smalkaia

Nahki upla wala ra smalkaia

●○○ PAS TURI AISANKA

Makabi walanka: ¿Dîa dukiara Gâd wan paskan?

Tiks: Bla.St 1:27, 28

Kli aisaia dukiara: ¿Dîa muni yawan nu sa Gâd pramiska nani ba aimakbia?

○●○ KLI WIH KAIKANKA PAS

Makabi walanka: ¿Dîa muni yawan nu sa Gâd pramiska nani ba aimakbia?

Tiks: Jas 21:45

Kli aisaia dukiara: ¿Gâd ba kaina piua dukiara dîa pramis munisa?

○○● KLI WIH KAIKANKA WALA

Makabi walanka: ¿Gâd ba kaina piua dukiara dîa pramis munisa?

Tiks: Par.M 21:4

Kli aisaia dukiara: ¿Yawan dîa daukaia sa Gâd pramis munan blisinka nani ba briaia dukiara?