Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 SMALKANKA 52

Jehova war aiklaklabrika nani ba pauta klauhi baku sa

Jehova war aiklaklabrika nani ba pauta klauhi baku sa

Siria kingka Bin-Hadad aima ailal Israel mapara aiklaban. Kuna prapit Eliseo ba piua sut Israel kingka ra maisa pahki kan plapi swakbia dukiara. Ba mita Bin-Hadad Eliseo ra alki priskaia lukan. Nu takan Dotán tawanka ra kan ba, bara Siria war aiklaklabrika nani blikan alkaia dukiara.

Siria uplika nani tihmia ra Dotán ra wan. Titan ra, Eliseo dukia dadaukra ba takan, bara kaikan tawan ba suldiar nani kutbi bri kan. Sirang iwan bara ai pura winan: “Eliseo, ¿yawan dîa daukbia?”. Eliseo pana win: “Yawan nani wal, suldiar kau ailal sa witin nani ba wal”. Baha minitka ra, Eliseo dukia dadaukra ra Jehova yan kaikan il nani ra war aiklabaia pauta klauhi araska bara trukka nani banhki kan.

Siria suldiarka nani Eliseo ra alkaia trai kaikan taim, witin ai pura sunan: “Jehova, du pali blain dauks”. Ban wina, suldiar nani ba ai tânka briras kan anira kan sapa, kaikaia sip kan kuna.  Bara Eliseo win: “Tawan ba sip sakras sma, nini blîks, bara mai brih wamna waitnika plikisma ba ra”. Witin nani Eliseo nina bliki Samaria kat wan. Baha ra Israel kingka iwi kan.

Ba kat Siria uplika nani ba ai tânka brin anira kan ba, kuna diara daukaia sip apia kan. Israel kingka ba Eliseo ra makabi walan: “¿Ikamna?”. Siria uplika nani ba Eliseo ra saura munaia trai kaiki kan, ¿naha sanska wal witin pana munbia? Apia. Witin king ra pana win: “Ikpara. Yas plun pibia bara swis mahka wabia”. Baku king ba plun ailal ridi dauki, ba wina swin ai watla nani ra mahka wabia.

“Yawan lika Gâd ra wan kupia mangki lukisa, kan yawan kaikisa, witin ai kupia lâka kat dîa dîa makabuya ba wan walisa” (1 Jan 5:14).