Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Pîska 9 tâ krikanka

Pîska 9 tâ krikanka

Naha pîska ra, tuktan, prapit bara king nani Jehova ra kasak lukanka tara bri kan ba dukiara, yawan lan takbia. Siria ra, Israel tuktika mairin kum ba kasak luki kan Jehova prapitka ba Naamán ra rakbia. Prapit Eliseo ba, kasak lukan suldiar waihla nani dakni kum wina Jehova ai kan kahbia. Prîs tara Joiadá ai rayaka pât ra mangkan tukta Joás ai kukika saura Atalía wina kan kahbaia. King Ezequías kasak luki kan Jehova Jerusalem swaki sâkbia, bara Asiria suldiarka nani ai mapara bui kan taim swapras kan. King Josías, aidul mayunanka kuntri wina âpu daukan, tempel kli paskan bara tawan ra hilp munan Jehova ra kli mayunaia.

NAHA PÎSKA RA

SMALKANKA 51

War aiklaklabra ba bara tuktan mairin ba

Israel tuktika mairin kum ai dawanka mairin ra Jehova karnika dukiara aisisa. Baha mita, diara aihkakira kum takisa.

SMALKANKA 52

Jehova war aiklaklabrika nani ba pauta klauhi baku sa

¿Nahki ai tânka brin Eliseo hilp mamunra ba witin nani wal war aiklaklabra kau ailal sa ai waihla nani ba wal?

SMALKANKA 53

Joiadá ba kupia karnakira sa

Prîs kasak kum kwin saura kum mapara aiklabisa.

SMALKANKA 54

Jehova, Jona wal ai kupia alki takaskisa

¿Gâd prapitka ra dîa muni inska tarka tara kum langkisa? ¿Jona nahki swak takisa? ¿Jehova dîa lisinka nani smalkisa?

SMALKANKA 55

Jehova insalka ba Ezequías ra kan kahbisa

Juda waihla nani ba wisa Jehova ai uplika nani kan kahbia apia, kuna mistik takisa.

SMALKANKA 56

Josías Gâd lâka ba latwan kaikisa

Josías 8 mani bri kan taim Juda ra king aimakisa bara Jehova ra kli mayunaia tawan ra hilp munisa.