Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Pîska 7 tâ krikanka

Pîska 7 tâ krikanka

Pîska na, king Debit bara king Saúl rayaka aisisa, bara 80 mani sturka sa. Tâ krikanka ra, Saúl bawikira kan bara Gâd bîla wali kan. Kuna piu wiria ba ra, chens takan Jehova tâ bri ba lulki swin. Las ra, Jehova sin witin ra lulki swin bara Samuil ra yan Debit ra batana laya laikbia Israel kingka raya kabia dukiara. Saúl Debit ra tumi bara aima ailal ikaia trai kaikan. Kuna witin pana munras kan. Janatan, Saúl luhpia ba, nu kan Jehova Debit ra wahbi sakan ba, ba mita witin ra kasak kan. Sakuna Debit saurka saura pali kum kum daukan, Jehova lawi daukanka ba piu sut ra yamni kaikan. Man luhpa brisma kaka, hilp muns kaikaia tânka tara sa Gâd dîa dauki ba sut tâ baikaia.

NAHA PÎSKA RA

SMALKANKA 39

Israel kingka pas ba

Gâd Israel uplika nani ra wihta nani yabisa tâ pahbia dukiara, kuna witin nani king kum makabisa. Samuil Saúl ra batana laya laikisa pas king kabia dukiara, ningkara Jehova lulki swisa, ¿dîa muni?

SMALKANKA 40

Debit bara Goliat

Jehova Debit ra bâk sakisa Israel kingka wala kabia dukiara, Debit marikisa witin king pain kum kabia.

SMALKANKA 41

Debit bara Saúl

Waitna saura kum waitna pain kum ra misbara kaikisa. ¿Waitna pain ba nahki pana munisa?

SMALKANKA 42

Janatan kupia karnakira bara kasakkira sa

King luhpia ba Debit pânika pain takisa.

SMALKANKA 43

King Debit saurka ba

Daukaia lukanka saura kum trabil ailal bukisa.