Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 SMALKANKA 18

Dus sirpi ba pauta baku buki klauhisa

Dus sirpi ba pauta baku buki klauhisa

Moses Madián ra 40 mani iwan. Baha taim, luhpa nani brin marit takan ba ra. Yu kum, ai sîpka nani main kaiki kan Sainai ilka lamara, bara diara aihkakira kaikan. Dus sirpi kum pauta baku buki klauhi kan ¡kuna amras kan! Moses dîa taki ba bal kaikan taim, dus sirpi ba wina bîla baikra kum walan. Bîla baikra ba win: “¡Moses! Kau lamara balpara. Sûskam nani ba daiks tasba holi ra buisma”. Jehova kan, Moses wal aisaia wisi insal kum yus munan.

Moses sirang iwan bara ai mawan prakan. Bîla baikra win: “Yang kaikri Israel uplika nani ba pât pali wahwisa. Idsip uplika nani wina pri sakaisna bara tasba pain kum ra brih waia. Bara yang want sna, upliki nani ra Idsip wina man sâkma”. ¿Moses tâ iwan lukisma?

Moses witin ra makabi walan: “¿Ya ai blikan ba nu takaia want kabia taim, dîa wimna?”. Gâd pana win: “Man wis Jehova, Ebraham Gâdka, Aisak Gâdka bara Jekob Gâdka mai blikan”. Moses win: “¿Bara uplika nani ai walras kaka?”. Jehova sain kum yan witin ra hilp munai ba marikaia dukiara. Witin ra win ai kînka ba tasba ra batakbia. Batakan taim, ¡kînka ba piuta kum takan! Ningkara, Moses piuta ba waika ra alkan, bara kli kîn kum takan. Baku bara Jehova witin ra win: “Naha sainka na daukma taim, yang mai blikri ba marikma”.

Kuna Moses win: “Upla mawan ra yang pain turi sip aisaras”. Jehova pramis munan: “Yang mai wimna dîa aisaia sma ba, baku sin muihkam Eran blikamna hilp mai munbia dukiara”. Nanara Moses nu takan Jehova hilp munai ba. Idsip ra kli wan bara ai maya, ai luhpia nani brih wan.

“Dîa aisaia bara nahki aisaia sma ba dukiara lika uya lukpara; kan aisaia piua aimakbia ba ra, Gâd mita maikbia diara aisaia sma ba” (Matiu 10:19).