Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 SMALKANKA 21

Klala 10 ba

Klala 10 ba

Moses fero ra pramis munan kli wih kaikaia trai kaikbia apia. Bara kau waras kaina ra win: “Tihmia lilapas ra, Idsip pamalika luhpia almuk waitna nani, sut prubia. Fero luhpia almuk bara alba luhpia nani sin”.

Jehova Israel uplika nani ra win: “Plun sât wala kum ridi dauks. Mani kum gutska bara sîpka lupia kum iks, talia ba wal dur playka nani ra yûks. Wîna ba angki bara brit îs âpu wal pi banhs. Ridi bas taki waia dukiara, kwalkam bara sûskam nani dimi. Naha tihmia pri mai sakamna”. ¿Damra walisma Israel uplika nani nahki lilia kan?

Tihmia lilapas ra, Jehova insalka ba Idsip watla nani sut ra wan. Durka playa ra tala sainka âpu kan nani ba, luhpia waitna almuk ba pruan. Tala sainka bri kan watla nani ra, insal ba luhpa nani ra diara munras kan. Idsip uplika nani sut, lalahkira bara umpira nani, luhpa kum lus tiwan. Israel luhpia nani lika, kumi sin pruras kan.

Fero luhpia almukka sin pruan. Fero kau sip alki takaskras kan ba mita, Moses bara Eran ra win: “¡Na wina taki was! ¡Mahka was bara Gâdkam ra mayuns! ¡Daiwram nani brih mahka taki was!”.

 Baha tihmika kati ba kau ingni piua ra kan. Israel uplika nani Idsip wina taki wan taim, pamali nani ra bara kiamka nani ra asla takan kan. Waitna 600.000 bâra kan, tuktan bara mairin nani dakni tara kum sin. Baku sin upla ailal Israel uplika nani apia kan ba, witin nani wal wan Jehova ra mayunaia dukiara. ¡Las kat Israel uplika nani pri kan!

Jehova pri sakan ba ai kupia kraukaia dukiara, mani bani baha pata sât wala ba ridi daukaia kan. Insal luan yua nina mâkan.

“Man bâk karniki ba marikaia king mai mangkri, bara tasba aiska ra yang nini ba latan marikaia” (Roman 9:17).