Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 SMALKANKA 3

Adam bara Iv Gâd ra bîla walras

Adam bara Iv Gâd ra bîla walras

Yu kum, Iv yakan kan ba ra, piuta kum witin wal aisan. Makabi walan: “¿Rait sa ki Gâd dus mâ nani kumi sin piaia apia mai win?”. Iv pana win: “Sip sna piaia dus mâ nani sâtka sut, dus mâ kumi baman lika apia. Baha dusa mâ pi banhwamna kaka, pruamna”. Piuta ba win: “Prui banhma apia. Pi banhma kaka, Gâd baku kama”. ¿Baha rait kan ki? Apia. Kunin kum kan, sakuna Iv rait lukan. Dusa mâ kau kau kaiki kan ba ra, kau pin dauki kan. Bamna pih kaiki bara Adam ra sin yaban. Witin nu kan pruaia kan ba Gâd bîla walras kabia kaka, sakuna witin pin.

Sim yua tutni, Jehova Adam Iv wal ra aisan. Makabi walan dîa muni ai bîla walras kan. Iv piuta ra kahban pâtka ba, Adam Iv ra kahban. Adam Iv wal bîla walras kan na ra, Jehova giadin wina wal sut ra kangbi sakan. Baku sin, insal nani bara pauta klauhi isparka kum dimaika ra mangkan, aima kumi sin kli dimbia apia dukiara.

Jehova win kuninkira ra sin witin klala yabia, Iv wal aisan ba. Kasak ba sika, Iv wal aisan ba piuta apia kan. Jehova piuta nani sturi aisaia paskras kan. Insal saura kum yaban piuta ba sturi aisabia. Iv ra kunin munaia want kan. Baha insalka nina Sitan Dibil ba. Naika piua ra Jehova Sitan ra sauhkbia. Baku ban witin upla nani ra kunin munbia apia saura daukbia dukiara.

Dibil ba tâ pali piua wina upla âikra sa. Aima kumi sin kasakka lâka ra bapi buras sa (Jan 8:44).