Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 SMALKANKA 90

Jisas Golgota ra pruisa

Jisas Golgota ra pruisa

Jisas ra prîs lalka nani mita wihta tara watla ra brih wan. Bahara Pailat witin nani ra makabi walan: “¿Naha waitnika ra dîa tâwan dahra sakisma?”. Witin nani pana win: “¡Witin ba king sa wisa!”. Pailat Jisas ra makabi walan: “¿Man ba Ju nani kingka sma?”. Jisas pana win: “Yang Kingki Lâka ba naha tasba wina apia sa”.

Ba wina Pailat mita Jisas ba Herod ra blikan, Galili wihtka ba, dîa wal dahra sakaia pliki kaikbia dukiara. Herod kaikan Jisas ba diara saura daukras kan bara kli Pailat ra blikan. Baku ba ra, Pailat upla nani ra win: “Herod bara yang sin kaikri naha waitnika na pât âpu sa. Yang pri swimna”. Kuna upla nani ba karna wini kan: “¡Ikaia sma! ¡Ikaia sma!”. Suldiar nani mita wipi, yabalaya tuhbi bara prukan. Bara kiaya kraunka kum lal ra bapi bara ai lawaska kiki win: “¡Titan yamni, Ju nani kingka!”. Pailat kli upla nani ra win: “Yang witin ra diara saura kumi sin sakras sna”. Kuna witin nani winan: “¡Dus ra sas!”. Baku ba ra Pailat adar yan Jisas ra ikaia.

Bara, Jisas ra plis kum nina Golgota mâki ba ra brih wan. Dus kum ra sabi bara pami swin. Jisas Jehova ra ai pura sunan: “Aisa, padin muns kan witin nani dîa dauki ba nu âpu sa”. Upla nani Jisas lawaska kiki bara win: “¡Gâd luhpia sma kaka, dus ba wina bal iwi bara swakwi taks!”.

Jisas lamara saura dadaukra kum ba paman kan ba witin ra win: “King aimakma taim yang dukira kupiam krauks”. Jisas witin ra pramis munan: “Yang wal paradais ra kama”. Tutni ra, awar yumhpa prais tihmu tara kum takan. Disaipil kum kum, Meri Jisas yaptika ba sin, dus ba lamara bui kan. Witin Jan ra makaban Meri ra main kaikbia ai yapti pali baku.

Las ra, Jisas win: “¡Sut aimakan sa!”. Ai lal makupi bara las ai wingka aubi puhbi pruan. Baha minitka ra, tasba nikban tara kum takan. Holi bara Holikira pliska ba dakbi sakaia kwalka tara  ba lilak kalwan. Baku, suldiar lalka kum win: “Kasak pali naha waitnika na Gâd luhpia kan”.

“Gâd pramiska sut ba Kraist ra aimakisa” (2 Korint 1:20).