Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Pîska 12 tâ krikanka

Pîska 12 tâ krikanka

Jisas heven Kingka Lâka ba dukiara smalkan. Gâd nina holikira kulkaia, ai Kingka Lâka tasba ra balbia bara ai kupia lâka tasba ra daukan kabia pura sunra ra makabaia sin smalkan. Luhpa nani brisma kaka, hilp muns tânka bribia baha pura sunra ba dîa tânka sa. Jisas swiras kan ai kasakka lâka ba Sitan sauhkbia, sakuna mayunra kasak ba tara kulkan. Ai apastilka nani ra wahbi sakan, King Lâka plamaika kabia. Upla wala nani ra hilp munaia dukiara, sikniskira nani ra rakan, plun dauki nani ra dakakan bara pruan nani ra bukan. Baha sainka tara sut wal King Lâka upla nani dukiara dîa daukai ba marikan.

NAHA PÎSKA RA

SMALKANKA 74

Nanara Jisas sika Misaya ba

¿Jan Jisas ra Gâd sîpka luhpia sa win taim dîa wiaia want kan?

SMALKANKA 75

Dibil ba Jisas ra traika kaikisa

Dibil ba Jisas ra aima yumhpa traika kaikisa. ¿Traika kaikanka yumhpa ba ani nani sa? ¿Jisas dîa win?

SMALKANKA 76

Jisas tempel ba klin munisa

¿Jisas dîa muni tempel wina daiwan nani sakisa bara lalah chens muni tibilka nani batakisa?

SMALKANKA 77

Jisas liwanhta kum ra mairin kum wal aisisa

¿Sameria mairka kum Jekob layawanhta ra auya ba dîa muni Jisas witin ra aisi ba sirang iwisa? Jisas Sameria mairka ra diara upla ra wiras kan ba wisa, ¿dîa sa?

SMALKANKA 78

Jisas King Lâka sturka ba smalkisa

Jisas “upla âialkra kaia” ai disaipilka kum kum nani ra paiwisa. Ba wina, sturi yamni blîkanka kum smalkaia dukiara ai nina blablikra 70 ridi daukisa.

SMALKANKA 79

Jisas sain nani ailal daukisa

Ani anira Jisas auya ba ra, sikniskira nani Jisas ra hilp makabisa, bara witin rakisa. Tuktan mairin kum ra kat sin pruan wina bukisa.

SMALKANKA 80

Jisas apastil 12 nani ra wahbi sakisa

¿Dîa dukiara wahbi sakisa? ¿Ai nina nani kupiam krawisa?

SMALKANKA 81

Il wina smalkanka ba

Jisas upla nani dakni kum ra smalkanka painkira nani yabisa.

SMALKANKA 82

Jisas ai disaipilka nani ra pura sunaia smalkisa

¿Dîa wisa ban makabi kabia?

SMALKANKA 83

Jisas upla tausin nani ra plun dakakisa

¿Jisas bara Jehova dukiara naha sainka dîa wan smalkisa?

SMALKANKA 84

Jisas lî pura bâk wapisa

¿Apastil nani nahki ai dara walan luki kaikisma?

SMALKANKA 85

Jisas sabat yua ra upla rakisa

¿Jisas diara dauki ba dîa muni upla kum kum ba laik apia sa?

SMALKANKA 86

Jisas Lasarus ra pruan wina bukisa

Jisas Meri ini ba kaikan taim, witin sin inisa. Sari lâka ba lilia lâka ra tawisa.