Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 SMALKANKA 1

Gâd heven bara tasba paskisa

Gâd heven bara tasba paskisa

Jehova Gâd ba wan papaskra sa. Witin diara sut paskan: yawan kaiki bara kaikras dukia nani ba. Yawan kaiki dukia nani ba paskras kainara, insal nani ailal paskan. ¿Nu sma insal nani ba ya nani sa? Jehova mita paskan bara witin wal ai talia pali sa. Yawan Jehova ra sip kaikras bara insal nani ra sin apia. Pas insal Jehova paskan ba ai hilp mamunra kan. Witin Jehova ra hilp munan slilma, lakia nani bara diara wala nani paskaia. Yawan nani baha lakika kum ra iwisa, wan tasba pranakira.

Ningkara, Jehova ridi daukan tasba ba, daiwan nani bara upla nani bahara iwbia dukiara. Lapta ba paskan tasba ra ingni yabaia. Baku sin il tara nani paskan, kabu bara awala nani.

¿Dîa takan baha wina? Jehova win: “Twi, dus sirpi bara dus tara nani paskaisna”. Baku tasba ra pâwan dus mâ sâtka, piaia wahia bara tangni nani. Jehova sin paskan daiwan sâtka nani sut: pâli ba, yawi ba, bara kwasi nani ba. Daiwan sirpi nani paskan, tibang baku, tara nani, elefante nani baku. ¿Ani daiwra kau laik sma?

Bamna, Jehova pas insal ra win: “Kaisa upla ba paskaia”. Upla nani ba sât wala kabia daiwan nani wal. Diara paskaia sip kabia, aisaia, kikaia bara Gâd ra ai pura sunaia. Tasba bara daiwan nani ra main kaikaia kan. ¿Nu sma ya kan pas waitna ba? Kaisa kaikaia.

“Kau diara wala nani sut paskras kan ba tâura, Gâd bui kasbrika pura ba bara tasba ba wal pas paskan” (Blasi Sturka 1:1).