Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 PÎSKA 9

Pamalikam wal Jehova ra mayuns

Pamalikam wal Jehova ra mayuns

“Gâd ra puram suni mayuni bas, witinka ba kasbrika purara, tasba ... sin paskan ba” (Param Marikan 14:7).

Naha wauhkataya ra pat lan takram baku, Baibil ba smalkanka ailal brisa pamalikam dukiara, bara man kat sin hilp mai munaia sip sa. Jehova want sa man nani lilia iwma. Baku sin, witin pramis munisa ai mayunanka ba rayakam ra pas tâura mangkisma kaka, nitkam nani ba sut brima (Matiu 6:33). Gâd ba pâmnika kaia want sa. Baha mita chans pliks witin pânika takaia, kan Gâd pânika takaia ba lika diara tara pali sa (Matiu 22:37, 38).

 1 JEHOVA WAL KAU ASLA TAKS

BAIBIL DÎA SMALKI BA: “Yang baman man nani Aisikam kamna, bara man nani ba luhpi waitna nani bara luhpi mairin nani kama, [Jehova] karnika sut bri ba, baku wisa” (2 Korint 6:18). Gâd ba pâmnika painkira kaia want sa, bara witin lamara kaia dukiara puram sunaia sma. Baha mita Jehova mai paiwisa: “Piu bani puram suni banhwi bas” (1 Tesalonaika 5:17). Yawan trabil taki luki bara wan kupia lukanka nani kat sin Gâd ra wiaia sa, kan witin ba baha sut walaia want sa (Pilipai 4:6). Pamalikam wal puram sunisma kaka, witin nani kaikbia Gâd ba pâmnika sa.

Yawan wan pura sunisa taim Gâd wal aisisa, ban sakuna witin ra sin yawan walaia sa. ¿Baha nahki daukisa? Gâd Bîla ba bara wauhtaya nani Baibil wina sakan ba sin, yawan stadi munisa taim Gâd ra walisa (Lawana Nani 1:1, 2). Man dîa lan takisma ba aman luki kaiks (Lawana Nani 77:11, 12). Baku sin, Gâd ra walaia dukiara asla aidrubanka nani ra blestu waia sma (Lawana Nani 122:1-4).

Tnatka wala sin bâra sa Jehova wal kau asla kaia dukiara, witin tânka ba upla wala nani ra smalkaia. Man piu bani baha daukisma kaka, witin kau lamara damra walma (Matiu 28:19, 20).

DÎA DAUKAIA SIP SMA:

  • Yu bani taimkam sâks witin ra puram sunaia bara Baibil ba aisi kaikaia

  • Pamalikam hilp muns spirit lâka warkka nani ba pas tâura dauki kabia, sakuna puli bara lilia taki piua nani ba lika ningkara daukaia sa

2 PAMALI MAYUNRA BA DAUKI LILIA TAKS

BAIBIL DÎA SMALKI BA: “Gâd lamara man nani was, bara witin lika man nani lamamra wabia” (Jems 4:8). Pamali mayunra ba ahkia yua bara dîa taim dauki kama ba wis (Blasi Sturka 18:19). Sakuna baha baman apia. Yu bani Gâd hilpka ba pliks, bara pamalikam ba tâ baiks Gâd wal kau asla taki kabia. Baibil bila: “Luhpiam nani ra [Jehova dukiara] ban smalki bas, wamtla ra kama, yabal ra kama sin baha dukiara aisi bas, aitnikisma piua ra, krikrikam wina kli buisma piua ra sin” (Kli Smalkanka 6:6, 7). Jasua daukan baku man sim sât dauks, witin win: “Yang tani ra lika, waitla uplika sut sin, Dawan [Jehova] dukia dauki banhwamni” (Jasua 24:15).

DÎA DAUKAIA SIP SMA:

  • Wik bani pamali mayunra lâka ba ridi daukaia wisi, uplikam bani dîa nit ba wauhtaya kum ra ulbi mangks, bara ningkara mayunra ba daukma taim, baha stadi munaia sip sa