Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 SMALKANKA 9

Jirimaya ba Jehova dukiara aisaia swiras kan

Jirimaya ba Jehova dukiara aisaia swiras kan

¿Dîa muni upla nani ba Jirimaya mapara praut takisa?

Jehova yaban upla nani ba Jirimaya ra liwanhta wina sâkbia

Yawan upla nani ra Jehova dukiara aisisa taim, kum kum praut takisa apia kaka wan lawaska kikisa. Baha takisa taim, ban kra yawan lukbia: “Jehova dukiara kli aisamna apia”. ¿Aima kum baku mai takan sa?... Baibil ba wan aisisa waitna sturka kum Jehova ra latwan kaiki kan, sakuna witin dukiara aisaia swiaia lukan. Witin nina ba Jirimaya. Kaisa kaikaia dîa takan.

Jirimaya wahma kan taim, Jehova witin ra win sturi tara kum maisa pakaia sa. Upla ba ai saurka swibia wiaia kan. Naha isi apia kan, ba mita Jirimaya sibrin takan. Ba mita Jehova ra win: “Yang uba wahma sna bara dîa wiaia ba nu âpu sna”. Kuna Jehova pana win: “Si bripara, yang hilp mai munamna”.

 Jirimaya upla nani ra win: “Man nani saurkam swiras sma kaka, klala brima”. ¿Witin nani bîla walan lukisma ki?... Apia, kum kum witin lawaska kikan bara wala nani uba praut takan. ¡Kum kum ba witin ra ikaia want kan! ¿Jirimaya nahki ai dara walan lukisma?... Sibrin takan bara win: “Jehova dukiara kli aisamna apia”. Kuna ¿rait baku daukaia lukan? ¿Jehova dukiara danh aisaras kan ki?... Apia. Jirimaya Jehova ra latwan kaiki kan ba mita witin dukiara aisaia swiras kan. Swapras kan, ba mita Jehova ai waihla nani wina kaina kahban.

Yu kum, waitna saurakira kum kum ba liwanhta tihu kum ra Jirimaya ra lulkan. Jirimaya bahara dimwi kan, baha purkara sin lî an plun âpu kan. ¡Baha waitnika nani want kan witin prubia! Kuna ¿Jirimaya swakwi takan? Âu, kan Jehova yaban upla nani witin ra sâkbia.

Naha sturka ra yawan kaikan ba sika, Jirimaya aima kum kum sibrin kan, sakuna Jehova dukiara aisaia ba swiras kan. ¿Witin dukiara man dîa lan takaia sip sma?... Gâd dukiara upla kum kum ra aisama taim, ban kra lamwaska kikbia apia kaka praut takbia. Swiram bri kama apia kaka sibrin takma. Kuna Jehova dukiara ban aisi bas. Kupiam krauks Jehova Jirimaya ra hilp munan baku, man ra sim sât daukbia.