Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 LISIN 14

¿Dîa skulka nani bâra sa tâura smasmalkra nani dukiara?

¿Dîa skulka nani bâra sa tâura smasmalkra nani dukiara?

Miriki Kuntrika

Galaad skulka, Patterson, New York

Panamá

Jehova Witniska nani tila ra spirit lâka skulka nani ba ai warkka nani natka kum sa. Bara piu aiska smalkaia warkka dauki nani dukiara, skulka nani ridi daukan sa. Baku witin nani ai warkka ba pain pali daukbia dukiara sa (2 Timoti 4:5).

Tâura Smasmalkra nani Skulka. Taura smasmalkra kum, ai warkka mani kum alkisa taim, skulka kum 6 yua ra dauki ba paiwisa, bara naha ba Aidrubanka Watla kau lamara ba ra daukisa. Naha skulka ba taura smasmalkra nani ra hilp munisa kau Jehova lamara kaia, smalkaia warkka ra kau lankira kabia bara ban naha warkka dauki kabia dukiara hilp munisa.

King Lâka Sturka Smalki nani Skulka. Naha skulka ba kati wâl bîla ra daukisa, bara taura smasmalkra lankira nani ra ridi daukisa. Baku sin, ai watla swih smalki tataukra nit pliska kum ra smalkaia wilin ba dukiara sa. Witin nani wisa “Yang nâra sni, yang ai bliks”. Baku witin nani smalki tataukra kau tara tasba ra balan, Jisas, tnata lukisa (Aiseya 6:8; Jan 7:29). Plis laihura nani ra waia bara iwaia lan takaia ba wan rayaka kum kau isi ra iwaia tânka sa. Ban kra uplika nani ba ai iwanka natka, dîa pata pî ba bara pliska ba sât wala sa. Ban kra, bîla aisanka raya kum lan takaia sa. Naha skulka ra mairin bara waitna mayas, baku sin, marit nani manka 23 wina 65 bri nani ra lan daukisa kristian daukanka pain nani briaia, bara witin nani sip kabia yus munaia baha pliska nani ra kabia taim. Baku naha nani ra Jehova asla takanka ba kau yus munaia sip kabia.

Misan Uplika nani Skulka. Hibru bîla ra, “Galaad” wiaia want sa “witnis aisanka manis”. Mani 1943 wina upla 8.000 pura misan skulka diman sa, bara “tasba aiska” ra misan uplika baku witnis aisaia blikan sa. Witin nani wark pain kum daukan (Apastil Nani Sturka 13:47). Sampla baku, misan uplika nani Perú kuntrika ra wan taim, bahara kangrigisan kumi sin âpu kan. Naiwa piua ra 1.000 pura kangrigisan bâra sa. Baku sin, Japan kuntrika ra wan taim, Jehova Witniska 10 baku bâra kan; nanara 200.000 pura bâra sa. Galaad skulka ba kati matsip bilka ra daukisa bara Baibil smalkanka tihu nani ba laki kaikisa. Misan uplika nani plis kum ra smalki bara Galaad ra kau waras ba, betel uplika, piu aiska smasmalkra nani apia kaka impaki pura kakaira nani tila ra sa kaka, sip sa naha skulka ra paiwan kaia bara smalkanka manis briaia. Baku witin nani hilp munaia sip sa tasba aiska ra smalkaia warkka ba karna daukaia bara bapi briaia.

  • ¿Tâura Smasmalkra nani Skulka ba ani lukanka wal daukisa?

  • ¿King Lâka Sturka Smalki nani Skulka ba ya nani dukiara sa?