Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 LISIN 26

¿Nahki muni Aidrubanka Watla ba main kaikaia sip sa?

¿Nahki muni Aidrubanka Watla ba main kaikaia sip sa?

Estonia

Zimbabue

Mongolia

Puerto Rico

Jehova Witniska Aidrubanka Watla nani ba Jehova ra mayunaia dukiara sa. Baha mita klin bara pain pali kaia sa. Klin munaia ba blisin kum sa, Jehova ra mayunanka lâka tilara sa, baha mita yawan sut tâ baikaia sa.

Aidrubanka lubia ningkara, klin munaia warkka ba daukaia sa. Aidrubanka bani lubia ningkara, kangrigisan sut ba wilinkira ni klin munaia warkka ba daukisa. Bara wik bilara aima kumi klin munaia warkka kau pain daukisa. Kangrigisan almukka apia kaka hilp mamunra kum ba klin munaia warkka ba tâ brisa. Witin nani ba pahbisa, plur ba dikisa, pukpuka ba diki sakisa, sir nani ba ai pliska kat mangkisa, tailit nani ba klin munisa, windar nani ba diara mâka alkan kaka klin daukisa, glas nani ba sin klin daukisa; dipasta ba saki muni plis wala ra lulkisa, bara latka nani ba sin skahkisa. Bara mani bilara aima kum pan klin munaia warkka kau tara kum daukisa. Tuktan nani ra lan daukaia sa naha warkka tâ baikbia, baku natka ra naha pliska ra kau rispik munaia lan takbia (Smasmalkra 5:1).

Diara aisawan ba kli paskaia dukiara tâ baikisa. Mani bani Aidrubanka Watla latka bara bila ba pain sa sapa laki kaikisa. Baku natka ra diara aisawan bâra sa kaka laki kaikisa dîa daukbia. Naha daukisa taim, hilp munisa naha pliska ba klin, pain bara wihka ra wabia dukiara (2 Kronikas 24:13; 34:10). Aidrubanka Watla kum klin bara pain sa kaka, Jehova mayunanka ra kulkanka yabisa. Baha mita, wilinkira tâ baikisa kaka, marikbia yawan Jehova ra latwan kaikisa (Lawana 122:1). Baku sin, upla wala wan kaiki ba tâ iwbia (2 Korint 6:3).

  • ¿Dîa muni Jehova ra mayuni pliska nani ba main kaikaia sa?

  • ¿Dîa warkka nani daukisa Aidrubanka Watla ba klin bri kabia dukiara?