Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 LISIN 22

¿Betel apiska kum ra dîa warkka daukisa?

¿Betel apiska kum ra dîa warkka daukisa?

Islas Salomón

Canadá

Sudáfrica

Betel watla ra wark taki uplika nani ba diara sut dauki ba smalkaia warkka kuntri kum ra apia kaka kau ailal ra tâ baikisa. Sampla baku, bîla aisanka wala nani ra lakisa, ulbi sakanka nani bara buk nani taya ba paskisa. Ulbi sakanka wala nani suni swisa. Baku sin, CD apia kaka DVD ra lilka nani sakisa.

Betel Apiska nani Pura Kaiki ba smalkaia warkka ba tâ brisa. Tâ Bri Daknika ba naha apiska nani ba spirit lâka ra pâwan kristianka waitna yumhpa apia kaka kau ailal mihta ra mangkisa. Bara naha waitnika nani baha kuntrika nani ra dîa taki ba apia kaka dîa trabilka nani bâra ba dukiara Tâ Bri Daknika ra wisa. Naha dauki ba mita hilp munisa ulbi sakanka nani ra, aidrubanka apia kaka aidrubanka kau tara nani ra dîa ulbi sâkbia ba laki kaikaia. Tâ Bri Daknika ba, nit sa piua ra, pura kakaira wala nani blikisa. Naha kristianka nani Betel apiska nani pura kaiki uplika nani ra kupia kraukanka yabisa, ai warkka ba kau pain daukaia (Sins Lâka 11:14). Betel apiska nani ra wih kaiki uplika kum ba kuntri kum ra auya taim aidrubanka painkira kum daukisa bara aisanka kum yabisa, bahara iwi uplika nani dukiara.

Kangrigisan nani ra tâ baikisa. Betel apiska ra laki kaikisa kangrigisan raya kum daukaia sip sa sapa. Baku sin, tâura smasmalkra nani, misan uplika nani, bara impaki pura kakaira nani warkka ba laki kaikisa. Aidrubanka tara nani ra dîa smalkbia, Aidrubanka Watla raya nani mâkaia warkka tâ brisa. Baku sin, ulbi sakanka nani kangrigisan nani ra blikisa. Betel apiska nani ra dîa warkka dauki ba sut smalkaia ba tâ baikisa (1 Korint 14:33, 40).

  • Betel Apiska nani Pura Kaiki ba, ¿nahki muni Tâ Bri Daknika ra tâ baikisa?

  • ¿Betel apiska ra dîa warkka daukisa?