Isingni nani ba—Sip sa hilp mai munaia?, apia kaka saura mai munaia? Rait pali bara bangwisa ki?

¿Isingni nani dukiara Baibil ba dîa rait pali smalkisa? ¿Sip sa hilp mai munaia apia kaka saura mai munaia sip sa?

Tâ krikanka

Upla milian milian lukisa pruan nani ba isingni tasbaya ra luisa, baha pliska wina witin nani tasba uplika nani ra kaiki bara diara munaia sip sa, ¿Baha ba rait sa ki?

Spirit nani ba Tasba ra iwisi prui bangwras kan

Gâd bîla ba waitna pas dukiara Adam, hilp wan munisa pruan nani ba tânka briaia.

Rayaka paskanka milian nani ba spirit bangwisa

Yapri sauhkan kum ra Gâd wina brin ba, prapit Daniel tausin tausin spirit nani kaikan.

Spirit nani tasbaia ra mapara buanka takan ba

Insal kum kum saura takisa, ba wal upla nani sut ra trabil munisa.

Lasa nani ba upla aîkra bangwisa!

Baibil sturka nani bara naiwa sturka sin marikisa baha nani saura pali sa bara pât tara yabisa.

Lasa nani ba kunin pali wal blahwisa pruan nani ba raya bangwisa wisi

Lasa nani ba win takanka brin sa upla aihkika kunin muni ba wal, kuna Baibil baha kuninka nani klir sakisa.

Lasa nani ba mita kupia bukanka nani daukisa Gâd mapara bubia dukyara

Dîa want ba briaia wisi, upla kupia dara walanka wal lasa nani pulisa.

Setan dukya daukpara, Jehova dukya dauks

¿Nahki marikma diara kasak ba wahbi briram ba?

Kaina tani kum aihka painkira pali ba

Sitan bara ai lasika nani ban kaia ra upla nani ra kunin munbia apia. Ba wina, upla nani sut ra Jehova blisin yabia.

Paradais Tasbaia ba

¿Dîa painkira nani kabia Sitan saura daukan ba Jehova wapni mangkbia ningkara?