Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Sturi 98:

Sturi 98:

NAHA na Jisas Alibit ilka ra. Waitna walhwal witin wal ba ai apastilka nani. Andru ai muihka Pita wal, Jems bara ai muihka Jan wal. Bara utla tara kum laiura kaiki ba, Gâd tempelka Jerusalem ra bara kan ba.

Jisas biriku kum ra uli Jerusalem ra diman ba wina yu wal luan kan. Nanara susdi kan. Alibit ilka ra waras kainara witin tempel ra kan. Baha ra prîst nani mita alki witin ra ikaia lukan. Sakuna sibri bangwi kan, kan upla nani ba Jisas ra yamni kaiki kan.

Jisas ai apastilka nani wal

Jisas mita rilidian lalka nani ra pyuta nani bara pyuta luhpia nani makan. Bara diara nani saura dauki ba dukyara Gâd mita panis muni bangwbia sin win. Baha ningkara witin Alibit ilka ra uli wan, bara apastil nani walhwal ba mita witin ra makabi walanka nani daukan. Man nu sma witin nani dia dukyara makabi walan ba?

Apastil nani ba kaina tani dukyara makabi wali kan. Witin nani nu kan saurka laka nani naha tasba ra dauki ba Jisas tnata mangkaia sip kan ba. Sakuna witin nani nu takaia want kan naha dukya nani ba ahkia tnata mangkbia sapa. Ahkia Jisas kli balbia king aimakaia dukyara?

Jisas nu kan witin kli balbia taim, ai nina blablikra nani tasba ra bangwi ba mita witin ra kli sip kaikbia apia ba. Kan witin ba heven ra kabia, bara tasba wina sip kaikras kabia. Bara Jisas bui ai disaipelka nani ra win witin heven ra king aimaki kabia taim sain nani kum kum taki kabia ba dukyara. Ani ba baha sainka nani kum kum sa ki?

Jisas bila, war tara nani bara kabia, upla ailal nani siknis taki kabia bara plun sin wauhwi bangwi kabia, lâ krikanka nani sin ailal bara kabia bara tasba nikbanka tara nani sin bara kabia win. Bara Gâd kingka laka sturka na dukyara tasba aiskara smalkan kabia sin win. Yawan pyua ra naha dukya nani na takan kaikisa ki? Au! Yawan pat Jisas heven ra king aimaki ba dukyara kasak lukaia sa. Witin pat pali tasba ra saurka laka nani na tnata mangkbia.

Matyu 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Mark 13:3-10.Makabi walanka nani

 • Lilka ra waitna nani ba tila wina, ani ba Jisas sa, bara witin aikuki ba ya nani kan?
 • Prîst nani ba Jisas tempel ra kan pyua ra, dia daukaia trai munan, bara witin mita dia laki win?
 • Apastil nani mita Jisas ra dia makabi walan?
 • Jisas, witin heven ra king aimaki kabia pyua ra, tasba na ra dia taki kabia apastil nani ra win?
 • Kau tasba na ra saurka laka nani sut ba tnata mangkras pyua ra, dia takbia win?

Makabi walanka wala nani

 • Matyu 23:1-39 aisi kaiks.

  Baibil ra, upla nani ra nina kulkanka tara yabaia dukyara aisisa, sakuna Jisas aisanka Matyu 23:8-11 ba kat, dia marikisa kangrigisan bilara nina kulkanka tara yabaia ba dukyara? (W.n 26:25; Rom 13:7; 1 Pi. 2:13, 14.)

  Parisi nani ba, upla nani ba kristian takbia apia dukyara dia dauki bangwan, bara naiwa pyua ra serts kuninkira lalka nani ba, dia dauki bangwaisa baku daukaia dukyara? (Mat. 23:13; Luk 11:52; Jan 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16.)

 • Matyu 24:1-14 aisi kaiks.

  Matyu 24:13 ra, bapi buaia laka ba kulkanka bri ba dukyara, nahki param marikisa?

  Matyu 24:13 ra, bila aisanka “tnata kat” ba, dia tanka sa? (Mat. 16:27; Rom 14:10-12; 2 Kor. 5:10.)

 • Mark 13:3-10 aisi kaiks.

  Mark 13:10 aisanka ra smalki taukaia warkka isti daukaia nit ba dukyara, dia marikisa, bara Jisas aisanka ba yawan nahki kaikaia sa? (Rom 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2.)