Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Sturi 91: Jisas il kum purara smalkan

Sturi 91: Jisas il kum purara smalkan

NAHA ra Jisas iwi ba kaiki kais. Galili ilka kum purara upla nani ra smalkisa. Kau witin lamara pali nani ba ai disaipelka nani sa. Witin nani 12 ra, Jisas mita bak saki brin ai apastilka nani kabia dukyara. Apastil nani ba Jisas nina blablikra pali nani kan. Man nu sma witin nani ba nina dia?

Jisas smalkisa

Pas ba Saiman Pita, ai muihka Andru wal. Ningkara, Jems ai muihka Jan wal.Apastil wala kum kan ba sin nina Jems kan, bara wala sin nina Saiman kan. Wala wal kan ba nina Judas maki kan. Kum ba Judas Iskariat, bara wala ba, Judas Tadius. Bara wala nani ba Pilipai bara Natanael (nina wala Bartolomyu maki kan), Matyu bara Tamas bangwi kan.

Jisas ba Samaria wina kli tawi wan taim, witin: ‘Gâd kingka laka heven wina ba lamara balan sa,’ smalki tâ krikan. Man nu sma baha kingka laka ba dia sa ki? Baha ba Gâd gabamintka sa. Jisas ba kingka kabia. Witin heven pura wina king aimakbia bara Tasba aiskara kupia kumi laka brih balbia. Gâd kingka laka ba mita Tasba aiska na paradais kum ra daukan kabia.

Lilka ra Jisas Gâd kingka laka dukyara upla nani ra smalkisa. Witin bila: ‘Naku puram suns. Yawan Aisa kasbrika purara sma ba, ninam ba hulikira kulkan kabia. Man king aimakaia ba yarka balbia. Mam kupiam laka ba tasba ra daukan kabia, kasbrika purara dauki ba baku.’ Upla ailal ba naha pura sunra ra, ‘Wan Dawanka pura sunra’ makisa. Wala nani bila, ‘Yawan Aisa’ pura sunra ba wisa. Man pura sunra aiska ba nu sma ki?

Jisas ba upla wala aikuki nahki iwaia ba dukyara sin smalkan. ‘Man ra nahki mai munbia want sma ba baku, upla wala nani ra muns’ win. Upla wala mita yamni mai muni taim pain damra walras sma ki? Baha mita, yawan upla wala aikuki pain bangwi kaia sa. Nahki pain kabia lukisma paradais tasbaia ra upla nani sut naku daukbia taim! Rait apia?

Matyu sapta 5 wina 7 kat; Mat 10:1-4.Makabi walanka nani

 • Lilka ra mariki ba baku Jisas ba ani pliska ra smalki kan, bara witin lamara iwi nani ba ya nani kan?
 • Apastil 12 nani kan ba nina dia maki kan?
 • Dia kingka laka dukyara Jisas smalki kan?
 • Jisas upla nani ra, ai pura sunra dia makabia dukyara smalkan?
 • Upla nani ba pana pana nahki kaiki kaia dukyara, Jisas dia win?

Makabi walanka wala nani

 • Matyu 5:1-12 aisi kaiks.

  Yawan spirit brinka nitka bri ba dukyara, dia dauki marikaia sip sa? (Mat. 5:3; Rom 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16.)

 • Matyu 5:21-26 aisi kaiks.

  Matyu 5:23, 24 ra nahki param marikisa wan muihka aikuki nahki tnatka ra iwi ba, Jehova wal asla laka ra iwi ba ra diara munaia sip ba? (Mat. 6:14, 15; Lawana 133:1; Kol. 3:13; 1 Jan 4:20.)

 • Matyu 6:1-8 aisi kaiks.

  Ani Parisi daukanka kum kum ba, kristian nani tnayara laki swiaia sa? (Luk 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7.)

 • Matyu 6:25-34 aisi kaiks.

  Jisas ba, yawan Jehova ra kasak luki kaka, witin mita wan nitka nani sut wankbia dukyara, dia smalkan? (Imp.st 16:4; Lawana 37:25; Pil. 4:6.)

 • Matyu 7:1-11 aisi kaiks.

  Matyu 7:5 ra Jisas maprika bila tanka smalkan ba wina, yawan dia lan takisa? (Sins. 26:12; Rom 2:1; 14:10; Jas. 4:11, 12.)