Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Sturi 67: Jusapat ba Jehova ra kasak lukan

Sturi 67: Jusapat ba Jehova ra kasak lukan

NAHA waitnika nani ba ya kan sapa bara dia dauki bangwisa nu sma ki? Witin nani war aiklabaia auya, bara taura auya nani ba aiwani bangwisa. Bankra makabi walma: ‘Aiklabaia auya sa kaka, dia muni aiwani nani ba sord bara langsa nani sin apu sa?’ Kaisa dia muni sapa kaikaia.

Israel uplika nani war ra wisa

Jusapat ba Israel kyamka wal ba purara king kan. Witin, Israel kyamka 10 yahbra wina ba, Ehab bara Jesebel wal purara king aimaki kan yua nani ra iwan. Sakuna Jusapat ba king kum pain kan, bara aisika Asa ba sin king kum pain kan. Baku bara, Israel kyamka wal, waupasa kingka munuhtara nani ba, pain iwi lilia bangwi kan.

Sakuna, diara kum takan mita upla nani ba sibri bangwan. Bila twawilkra nani kum Jusapat ra wih win: ‘War aiklaklabra dakni tara kum Muab, Amun bara Seir ilka ra iwi ba wina, yawan mapara aiklabaia aula.’ Israel uplika nani ailal, Jerusalem ra aipaswan Jehova helpka pliki. Witin nani tempel ra wan, bara Jusapat baha ra ai pura sunan: ‘Jehova wan Gâdka, dia daukaia sapa nu apu sna. Naha daknika tara mapara helpkas baku daira wali bangwisna. Man help wan muns.’

Jehova wali, ai napakanka kum ra yaban taun uplika ra naku wibia win: ‘Aiklabanka na man nani dukyam apia, Gâd dukya sa. Aiklabi bangwma apia. Kaiki baman bas, nahki Jehova mita swaki mai sakbia ba.’

Yu wala titan, Jusapat mita taun uplika ra win: ‘Jehova ra kasak luki bangws!’ Baha ningkara witin aiwawanra nani ba ai aiklaklabrika nani taura mangkan, bara wapi kan pyua ra witin nani Jehova ra aiwani bangwi kan. Witin nani war aiklabaia lamara wan pyua ra, dia takan sapa nu sma ki? Jehova mita yaban waihla nani ba pana pana aiklabi prui bangwan. Bara Israel uplika nani ba wan taim, waihla nani ba sut prui bangwan kan!

Jusapat ba sinskira kan, Gâd ra kasak lukan ba mita, rait apia? Yawan sin baku daukbia sa kaka sinskira sa.

1 King nani 22:41-53; 2 Kronikas 20:1-30.


Makabi walanka nani

 • Jusapat ba ya kan, bara witin ani pyua ra iwi kan?
 • Dia muni Israel uplika nani ba sibri kan, bara dia dauki bangwan?
 • Jehova nahki Jusapat pura sunra ansika ba yaban?
 • Kau war aiklabras kainara Jehova dia daukan?
 • Jusapat daukan ba wina yawan dia lan taki bangwaia sip sa?

Makabi walanka wala nani

 • 2 Kronikas 20:1-30 aisi kaiks.

  Gâd napakanka nani ba upla kum mita saura munai pyua ra, Jusapat daukanka ba wina dia lan takaia sip sa? (2 Kron. 20:12; Lawana 25:15; 62:1.)

  Jehova ai uplika nani aikuki aisaia dukyara, aima banira tnatka kum yus muni kan, naiwa yua ra dia tnatka yus munisa? (2 Kron. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Jan 15:15.)

  Jehova, “Gâd karnika sut bri ba, yua tara warka” ba ta krikbia pyua ra, baha yua ba nahki tnatka ra, Jusapat yua nani ra takan ba wal talia kabia? (2 Kron. 20:15, 17; 32:8; Par.m 16:14, 16.)

  Kaina ra smalki tataukra nani ba bara taun wala wina bal smalki nani ba, nahki tnatka ra tasba aiska ra smalkaia warkka ba, Libait uplika nani tnata luki daukisa? (2 Kron. 20:19,21; Rom 10:13-15; 2 Tim. 4:2.)