Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Sturi 60: Abigail bara Debit

Sturi 60: Abigail bara Debit

MAIRIN painkira Debit ra kaikaia aula ba kakaira sma ki? Witin nina Abigail. Witin diara nani ba pain luki dauki kan, bara baku dauki Debit ra yaban diara saura daukras kan. Sakuna dia dukya kan sapa kau nu apu bara, kaisa Debit ra dia takan sapa kaikaia.

Debit ba Sâl sia plapan ningkara, witin walpa unta kum ra yukuwan. Ai muihka bara ai pamalika taka nani ba witin ra wan. Witin nani aikuki waitna 400 wih bangwan, bara Debit ba ta uplika takan. Debit ba Muab kingka ra wih naku win: ‘Dupali, aisiki bara yaptiki na sin swis man wal nara kabia, yang ra dia ai takbia kaikamna ba kat.’ Baha ningkara, Debit ai waitnika aikuki unta ra yukuwan.

Pyu kunhku bilara, Debit Abigail ra kakaira takan. Witin maîa waitna, Nabal ba, waitna kum lalahkira kan witin tasba ailal bri kan. Syîp 3.000 bara guts 1.000 bri kan. Nabal ba kupia siksa kan. Ban sakuna ai maîa mairin Abigail uba mairin pain kan. Baku sin diara nani ba kasak kat dauki kan. Yu kum ai pamalika ra sin swaki sakan. Kaisa nahki daukan sapa kaikaia.

Debit bara ai waitnika nani ba Nabal wal uba pain kan. Ai syîpka nani ra main kaiki help muni kan. Yu kum Debit mita ai waitnika nani ra, Nabal ra help kum makabaia blikan. Witin nani Nabal ra wan taim, witin bara help muni uplika nani aikuki syîp taya irbi kan. Lilia briaia yua kum kan, bara Nabal ba piaia dukya nani pain manas bri kan. Baku bara Debit waitnika nani Nabal ra win: ‘Yang nani man wal uba pain bangwisna. Man syîpkam kumi sin impliki bangwras, baha watlika ra main kaiki bangwi kapri. Baha mita dupali yang nani ra plun wiria aiki bangws.’

Nabal pana win: ‘Man nani sat waitnika ra plun yabamna apia.’ Praut wal aisi kan, bara Debit dukyara saura aisan. Waitnika nani, Nabal aisan ba Debit ra win taim, witin uba ai kupia sauhki aisan: ‘Sordkam nani ba bris!’ Bara witin nani taki bangwan Nabal bara ai waitnika nani ra ikaia dukyara.

Wark tatakrika kum Nabal saura aisan ba walisi, Abigail ra sut wih win. Abigail ba minitka ra plun piaki, ai birikuka purara suni brihwan. Witin Debit wal prawan pyua ra, ai birikuka wina iwi, tasba ra baui win: ‘Masa, maî Nabal aisan ba ra lukpara. Witin ba sinskas bara sinskas laka ra baman diara nani daukisa. Yang prisant kum brih aulna na, dupali bris, bara padin ai muni bangws baku aisan ba mita.’

Abigail diara diaia bara piaia Debit ra brihwisa

Bara Debit mita pana win: ‘Man ba sinskira sma. Yang Nabal ra ai saurka ba dukyara ikaia kapri ba man mita kupi lakram. Kupiam kumi laka ra wamtla ra was’. Nabal pruan ningkara, Abigail ba Debit maîa nani kum takan.

1 Samyuil 22:1-4; 25:1-43.Makabi walanka nani

 • Lilka ra mairin kum Debit ra kaikaia auya ba nina dia maki kan, bara witin ba dia sat uplika kan?
 • Nabal ba ya kan?
 • Dia muni Debit ba ai waitnika nani kum kum ra Nabal ra diara makabaia blikan?
 • Nabal mita Debit waitnika nani ra dia laki win, bara Debit ba baha walan ningkara dia daukan?
 • Abigail ba witin mairin kum sinskira kan ba, nahki dauki marikan?

Makabi walanka wala nani

 • 1 Samyuil 22:1-4 aisi kaiks.

  Debit pamalika wina yawan dia lan taki bangwisa wan muihka kristian nani tilara nahki pana pana wan ta baiki kaia dukyara? (Sins. 17:17; 1 Tes. 5:14.)

 • 1 Samyuil 25:1-43 aisi kaiks.

  Dia muni Nabal dukyara uba saura pali aisi ulban sa? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25.)

  Maîa mairin kristian nani ba Abigail daukan ba wina dia lan taki bangwaia sip sa? (1 Sam. 25:32, 33; Sins. 31:26; Epe. 5:24.)

  Dia dukya saura wal ba Abigail mita Debit ra yaban daukras kan? (1 Sam. 25:31, 33; Rom 12:19; Epe. 4:26.)

  Abigail, Debit ra sturi sins wal aisan witin nahki kaikan ba, naiwa pyua ra nahki waitna nani ra help munaia sip sa, Jehova nahki mairin nani ra kaiki ba dukyara? (W.n 21:8, 9; Rom 2:11; 1 Pi. 3:7.)