Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

Sturi 12: Upla nani ba tawar tara kum paskan

Sturi 12: Upla nani ba tawar tara kum paskan

MANI ailal luan. Bara Noa luhpia nani ba pana luhpa ailal sahwi bangwan. Bara luhpia nani ba sin pawi luhpa kau ailal sahwi bangwan. Baha mita pyu kunhku bilara, tasba na upla bangki kan.

Bara naha uplika nani tilara Noa snawika kum kan nina Nimrot maki kan. Witin uba upla saura kan ba mita daiwan bara upla nani ra sin iki kan. Bara witin silp king aimakan upla nani purara karnika briaia dukyara. Sakuna Gâd witin ra yamni kaikras kan.

Baha pyua ra, upla nani ba bila kumi baman aisi kan. Witin upla nani sut ba asla bri kaia want kan, uplika nani ba purara king aimaki kaia dukyara. Witin dia daukan ba nu sma ki? Upla nani ra win taun kum paski tawar tara kum makaia. Lilkika ra, slaubla wal walpa nani paski ba man sip sma kaikaia.

Sakuna Jehova Gâd mapara naha tawarka tara na yamni kaikras kan. Witin brinka kan upla nani ba baha wina plis wala ra wih sahwi tasba na bangkbia. Sakuna uplika nani ba bila: ‘Kaisa yawan taun kum paskaia bara tawar tara kum makaia, bahna ba kasbrika kat waka daukaia. Baku lika yawan kulkanka tara bri kabia!’ Gâd ra kulkanka yabaia watlika ra witin nani ba briaia pliki kan.

Baha mita upla nani tawarka paski kan ba Gâd bui alki takaskan. Nahki alki takaskan sapa nu sma ki? Bila kumi ra aisaia watlika ra upla nani ra yaban ban wina bila sat sat ra aisaia. Bara witin nani aisi kan ba pana pana tanka brih bangwras kan. Baha mita taunka ba nina Bêbel, apia kaka Babilun makan, naha ba “Aihka ra turban laka” tanka sa.

Bara uplika nani ba Bêbel wina laiura wan. Ani uplika nani sim bila aisi kan ba aikuki asla prawi, plis wala ra wih iwi bangwan.

Blasi sturka 10:1, 8-10; 11:1-9.

Wark tatakra nani ba tawar tara kum paskan


Makabi walanka nani

  • Nimrod ba ya kan, bara Gâd witin ra nahki kaiki kan?
  • Lilka ra, dia muni upla nani ba slaubla walpaya paski bangwi sa?
  • Upla nani diara paski kan ba, dia muni Jehova yamni kaikras kan?
  • Dia muni Gâd tawar tara paski kan ba, alki takaskan?
  • Taunka ba nina dia makan, bara baha ba dia tanka bri kan?
  • Gâd mita bila sat sat ra lakan ningkara, upla nani ba dia daukan?

Makabi walanka wala nani

  • Blasi sturka 10:1, 8-10 aisi kaiks.

    Rait pali ba tawarka ba dia lukanka wal paski kan, baha mita dia muni sauhki tikan laka ra kahban? (Sins. 3:31.)