Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 PÎSKA 6

Job kasak lâka ra bapi buan

Job kasak lâka ra bapi buan

Sitan ba Gâd ra win Job kasakkira apia kan, sakuna rait pali baku apia kan

¿GÂD uplika nani ba traika kaikanka tara bri kabia sin, ban kasak kaia sip sa? Bara baha daukbia kaka, ¿yamnika briaia sip sa? Waitna kum ai nina Job baha makabi walanka nani dîa trabilka ai rayaka ra brin ba wal ansika yaban. Kaisa kaikaia witin ra dîa takan.

Job ba Ebraham wal ai pamalika kan, bara Arabia tani ra iwi kan. Baha piua ra, Israel uplika nani ba Idsip ra iwi kan. Yu kum, heven ra Gâd insal nani wal aidrubanka kum daukan, bara Sitan witin nani tilara kan. Witin nani sut mawanra, Jehova Job kasakka lâka dukiara pain aisi kan. Baku natka ra Jehova marikan Job ra kasak luki kan. Sakuna, Sitan win Job ba Gâd mita diara manis yabi kan bara main kaiki kan ba tâwan Witin kupia lâka dauki kan. Sakuna Job diara sut bri kan ba lus tiwbia kaka, Gâd mapara bubia.

Gâd swin Sitan ba Job ra diara sut bri kan ba mihta dakbia. Sampla baku, ai yuyaka nani dakban, ai luhpia nani ikan bara Sitan daukan Job ba siknis takan. Job ba nu âpu kan ya naha trabilka nani sut yabi kan. Baku sin, Job ai tânka briras kan dîa muni Gâd swin naha sut takan. Sakuna Jehova mapara buras kan.

Job pânika yumhpa bri kan ba witin ra kaikaia balan bara lawi daukan. Ai aisanka nani Baibil ra taki ba wal Job ra win Gâd mita witin ra klala yabi kan, yukuwan ra diara saura daukan ba tâwan. ¡Sakuna naha sut kunin kan! Naha waitnika nani win Gâd ai napakanka nani ra lukras bara witin nani ra kasak lukras. Sakuna Job baha kuninka nani ra kasak lukras kan, kau ni win prubia ba kat Gâd ra kasak kabia.

Job mistik kum daukan, kan witin ai raitka bri kan ba uba marikaia want kan. Elihú wahma kum kan, bara naha sut wali kan. Baha mita, Job ra lawi daukan, kan Job ba Jehova ra bara ai karnika ra kasak lukaia dukiara uba silp ai wîna ra luki kan. Baku sin, Job pânika kuninkira nani ra kau lawi daukan.

Piu luan ba ra, Jehova Job ra lawi daukan. Gâd witin ra win ai paskanka painkira ba kaikbia. Baku sin tânka marikan waitna ba Gâd karnika ba wal kau mâyara sa. Job bawikira kan ba mita, Gâd smalkanka alki daukan. Jehova “kupia swapni bara sin pihni pali sa”. Baha mita daukan Job ai sikniska wina rawbia, kli yuyaka manis yaban bara luhpa 10 brin (Jems 5:11). Job kasakka lâka ba wal Jehova Sitan ra marikan witin ba kuninkira kum sa. Baku sin, tânka marikan upla nani ba traika kaikanka tara bri kabia sin, ban Gâd ra kasak kaia sip sa.

(Job bukka wina sakan sa.)