Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 PÎSKA 4

Gâd Ebraham ra pramis tara kum daukan

Gâd Ebraham ra pramis tara kum daukan

Ebraham Gâd bîla walan. Ai kasakka lukan lâka mita, Jehova pramis munan ai kiamka ba tara kabia

LISAMRA takan wina, 350 mani luan. Ebraham ba Ur tawanka ra iwi kan. Baha pliska ba naiwa piua ra Irak kuntrika tilara sa. Witin ba waitna kum kasak pali kan, sakuna ai kasakka lâka traika kaikan. Kaisa kaikaia nahki takan.

Jehova Ebraham ra makaban ai kuntrika ba swibia bara Kenan tasbaya ra wabia. Ebraham Gâd bîla walan. Witin ai maritka bara ai tubani Lot bara ai watla uplika nani wal piu wihka impaki kan. Baha wina, Kenan tasbaya ra wan. Sakuna plis kumi ra baman takaskras kan. Witin plis sât sât ra utla papakni kum ra iwi kan. Jehova Ebraham ra pramis tara kum daukan: Ebraham tâka mita upla nani sut yamni munan kabia, bara Ebraham kiamka ba sin tawan tara kum kabia bara Kenan tasbaya ba ai dukia bribia.

Ebraham bara Lot ba bîp bara sîp ailal pali bri kan. Ebraham kupia pihnikira kan ba mita, ai tubani ra win tasba kau pain ba bribia. Lot ba plis kau pain ba brin. Baha mita Jordan awalka lamara wih iwan. Naha pliska ba Sodoma tawanka lamara kan. Sakuna bahara iwi uplika nani ba uba saura pali kan bara Jehova kupia sari dauki kan.

Ebraham Lot wal dakwi takan ningkara, Jehova witin ra pramis munan ai luhpia nani ba slilma nani heven ra ba baku kabia. Ebraham Jehova ra kasak luki kan, sakuna ai maya mairin Sara ba biarapara kan. Ebraham 99 mani bara Sara 90 baku bri kan piua ra, Gâd witin nani ra win luhpa kum baikbia. Bara baku takan: Sara ba bibi kum baikan, ai nina ba Aisak. Ebraham luhpa wala nani sin baikan, sakuna Jehova win Swaki sasakra ba Aisak kiamka wina takbia.

Lot ba ai pamalika wal Sodoma ra iwi kan. Sakuna, witin ba rug lâka nina blikras kan. Lot ba upla pain kan. Baha mita, Jehova Sodoma sauhki tikaia lukan taim, insal nani blikan Lot ra maisa pakbia dukiara. Insal nani ba Lot ra win ai pamalika wal baha pliska wina plapbia bara ai ninara kaikras kabia. Ningkara, Gâd ba heven wina pauta klahwan sulpa wal blikan bara Sodoma bara Gomora tawanka nani sauhki tikan. Lot bara ai luhpia mairin nani wal ai rayaka swaki takan. Sakuna, Lot maya ba ai ninara kaikan. Ban kra ai ninara swin dukia nani ra uba luki kan. Baha mita pruan.

(Blasi Sturka 11:10-19:38 wina sakan sa.)