Ulbi sakanka nani ra tâwaia

Ulbi sakanka lalka nani ra tâwaia

 LISIN 1

Nahki tâ krikaia upla wal aisaia dukiara

Nahki tâ krikaia upla wal aisaia dukiara

Apastil Nani Sturka 17:22

BÎLA PRAHNI RA: Tâ krikisma bîla ba wal upla mai walaia wilin kabia daukaia sma, dîa dukiara aisama ba latan marikaia sma bara dîa muni baha nu takaia nit ba sin.

NAHKI DAUKAIA

  • Upla mai walaia wilin kabia dukiara. Makabi walanka kum wahbi sâks, sturi rait kum takan ba, upla rayaka sturka kum, apia kaka noticia ra dîa takan ba upla walaia want kabia dukiara.

  • Dîa tânka aisama ba klir mariks. Tâ krikaia bîla nani ba wal latan marikaia sma dîa dukiara aisama bara aisanka ba wal upla nani dîa daukbia want sma ba sin.

  • Mariks dîa muni yamni pali sa baha tânka aisama ba. Upla nani dîa walaia nit ba kat aisas. Witin nani latan kaikaia sa nahki ai rayaka ra yamni munisa baha tânka aisama ba.