Amenga suru vua ti mgbimgbi mia ekpadru ri i ’a si, ki ta alu ri emu ama ni. Ta ndedia Amani rii, ale eku hweka Yehova, Rubanga Ofu Ole ri dri, vua ta cidru bi’di, ri ni. Ama ta ama ’bile wa ri ’bi olujo Yesu Kristo ani vua ama recu ama ungweka Kristo ’ba si. Ama kpodrusi ama saa e’bu ’ba ikonyijo ta nijo Ofu ole ri i dri vua Opi Rubanga dri i dri. Ama sadini hwe ka, kusa ama ta nzeka Rubanga Yehova ni’dri, vua opi driaru i dri si, ’ba oni ote ama Sadinia Yehova dri ’i.

Nyawi saiti amadri ni. Nyila Buku Ole rii intaneti dri.Ta nijo ama idri vua ama geni ti tro.