Etal ñan katak ko ilo bok in

Kwõjkwõj in Keememej Raanin Mej eo an Jijej

Kwõlukkuun ruwainene ñan kobatok ippem ñan keememej mej eo an Jijej. Lale jikin eo epaake eok me Ri Kõnnaan ro an Jeova rej kõm̦m̦ane kwõjkwõj in ie.

 

Kappukot Juon Jikin Kweilo̦k Epaake Eok