Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Mel̦el̦e ko kõn Bok ko ilo Baibõl̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Maika

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Maika

Juon kõmel̦el̦e ilo tukadu kõn bokin Maika, eo im ear kanaan im kaalikkar jerbal ko renana an armej ro, im kallim̦ur eo kõn an naaj jepl̦aak kabuñ eo em̦ool.