Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Naan in Keeañ  |  Nõm̦ba 1 2018

2 Wãween ñan Jipañ Kõm̦adm̦õdi Apañ Ko

2 Wãween ñan Jipañ Kõm̦adm̦õdi Apañ Ko

Jet apañ ekkã aer jab m̦õkaj im jako, im jet iien rej wõnm̦aanl̦o̦k wõt ium̦win elõñ iiõ. Emaroñ to an kar apañ kein wal̦o̦k, ak jej kab lukkuun kile tokãlik. Baibõl̦ emaroñ ke jipañ kõj jel̦ã ta eo jen kõm̦m̦ane ñan kõm̦adm̦õd jet iaan apañ ko me ekkã aer wal̦o̦k im kõm̦m̦an ad inepata? Eokwe jen lale jet waanjoñak.

TARJEN JOÑAN INEPATA

Rosie ej ba, “Joñan an kar l̦ap aõ l̦õmn̦ak kõn jet men, iar make kõm̦m̦an aõ inepata kõn men kein me ilo m̦ool rejjab apañ el̦l̦ap im remaroñ jab wal̦o̦k.” Eoon ta eo ilo Baibõl̦ ear jipañe? Juon iaaer ej Matu 6:34 (UBS), me ej ba: “Kom̦win jab inepata kõn ilju; bwe ilju ebwe kõn inepata ko ie. Inepata ko an rainin rebwe ñan rainin.” Rosie ej ba bwe naan kein an Jesus rar jipañe bwe en jab inepata kõn ta eo enãj wal̦o̦k ilju. Ej wõnm̦aanl̦o̦k wõt im ba, “Ebwe men ko iar inepata kaki ilo iien eo, im ijjab aikuj bar kobaiktok inepata ko me rejjañin wal̦o̦k im bõlen reban wal̦o̦k ñan jidik.”

Yasmine ear bareinwõt kile an inepata ko an mour in lukkuun jelõt mour eo an. Ej ba: “Iar jañ ium̦win ruo raan ilo wiik eo, im jet boñ iar jab maroñ kiki. Ej ãinwõt ñe eñjake ko rekabbeerer rar oktak im irooj ioõ.” Ta eo ear jipañe? Jiroñ in ej ba bwe eoon eo ilo 1 Piter 5:7 ear lukkuun jipañe. Eoon in ej ba: “Kom̦win likũt ami inepata otemjej n̦a Ippãn [Anij], bwe kwõaorõk Ippãn.” Yasmine ej ba: “Iar jab bõjrak aõ jar ñan Jeova ilo aolepen iien eo, im ear uwaake jar ko aõ. Ej ãinwõt ñe juon ear bõk men eo eddo iar ineeke jãn aera. Ewõr iien ej jepl̦aaktok l̦õmn̦ak ko rekabbeerer, bõtab kiiõ ijel̦ã kilen kõm̦adm̦õdi.”

 AEPEDPED

Juon jiroñ etan Isabella ej ba: “Il̦ak lale men in aepedped ej juon mej bõdañ kõnke ãindein bar jema. Ekkã aõ karum̦wijl̦o̦k men ko raorõk in kar kõm̦m̦ani bwe ijja alwõj TV ak pãd bajjek. Bõtab, men in ej juon m̦anit enana kõnke enaaj kal̦apl̦o̦k wõt an juon armej inepata im jab em̦m̦an an kõm̦m̦ane jerbal eo an.” Naanin kakapilõklõk eo jãn Baibõl̦ me ear jipañe ej pãd ilo 2 Timote 2:15 (UBS), me ej ba: “Kwõn kanooj kate eok bwe en buñbũruon Anij ippam̦, ãinwõt juon rijerbal eo ejjab jook kõn kõm̦m̦an ko an.” Isabella ej wõnm̦aanl̦o̦k wõt im ba, “Iar jab kõn̦aan bwe Jeova en jook kõn jerbal eo aõ kõn aõ kar aepedped im kõm̦m̦ane ilo jidimkij.” Kiiõ Isabella ej kate bwe en jako an aepedped im elukkuun em̦m̦anl̦o̦k an jerbal.

Ejja wãween in wõt ear wal̦o̦k ñan Kelsey. Ej ba: “Jet iien ewõr juon jerbal kar letok bwe in kõm̦m̦ane m̦okta jãn raan eo kar kajejjete, ak ikõn pãd im l̦ak ãliktata kõm̦m̦ane. Innem iar jañ im lukkuun inepata, im ear jabwe awa in aõ kiki. Men in ear jab em̦m̦an ñan ãjmour eo aõ.” Kelsey ear loe an naan ko an Anij ilo Jabõn Kõnnaan 13:16, lukkuun jipañe. Eoon in ej ba: “Jabdewõt armej ejel̦ã pepe, ej jerbal kõn jel̦ãl̦o̦kjen̦; a juon rũbwebwe, ej kaalikkarl̦o̦k an jajel̦o̦kjen̦.” Kõn an kar kõl̦mãnl̦o̦kjen̦ kõn eoon in, ewõr juon men ear katak jãne. Ej ba, “Ej menin mãlõtlõt ñan pepel̦o̦k im̦aan im kadedel̦o̦k men ko jej aikuj in kõm̦m̦ani. Kiiõ ewõr juon bok ij likũti ioon tebõl̦ eo aõ bwe in je jerbal ko inãj aikuj kam̦õji, im men in ejipañ ña ñan jikejuul̦i iien ko aõ im jab pãd bajjek ñan ãliktata.”

AN JUON BŨROM̦ÕJ KÕN AN MAKE IAAN

Juon kõrã etan Kirsten ej ba: “L̦eo ippa ear jutak im etal jãn ña im ajri jidikdik ro 4 nejũm̦ro.” Ta eoon eo ear jipañe? Ej Jabõn Kõnnaan 17:17 me ej ba: “Juon jeran ej yokwe iien otemjej; im juon jein im jatin, ear l̦otak bwe en rijjipañ ilo iien jorrããn.” Kirsten ear kappok jipañ ippãn ro jet me rej bar karejar ñan Jeova Anij ãinwõt e. Im ta eo ear loe? Ej ba: “Ro m̦õtta rar jipañ im rejetake eõ ilo elõñ wãween ko! Jet rar bõktok m̦õñã im wũt ko im likũti iturin kõjãm eo aõ. Jilu alen an kar juon kumi jidikdik itok im jipañ ña im ajri ro nejũ ke kõmar em̦m̦akũt ñan m̦õko jet. Juon armej ear jipañ eõ ñan lo juon aõ jerbal. Jabdewõt iien iar pãd ilo apañ, ro m̦õtta rar jipañ eõ.”

Delphine, eo kar kõnono kake m̦oktal̦o̦k, ear bar bũrom̦õj kõn an make iaan. Ej keememejtok iien eo ãlikin an kar luuji men ko raorõk ippãn ilo an ba: “Ej ãinwõt ñe iar jutak nabõjin juon im̦õn wia im alwõje an ro ilowaan m̦õn̦õn̦õ. Iar lukkuun bũrom̦õj kõn aõ make iaõ.” Juon eoon ear jipañe ej Sam 68:6, me ej ba: “Anij ej lel̦o̦k jikin ñan ro rej make iaaer.” Kõrã in ej ba: “Iar kile bwe eoon in ejjab kõnono wõt kõn juon jikin jokwe. Ak ear bar kõnono kõn juon jikin ilo kõkkar me Anij ej letok ñan kõj me jemaroñ lo aenõm̦m̦an im jokwane ie. Men in ej itok jãn ad lukkuun jel̦ã kajjien im epaake ro Jeova ej yokwe er. Bõtab, iar jel̦ã bwe ijjab maroñ epaake rein m̦ae iien ij kal̦apl̦o̦k aõ lukkuun epaake Jeova m̦okta. Innem, eoon eo ilo Sam 37:4 ear jipañ eõ ikijjeen men in. Ej ba: ‘Kwõn bareinwõt lañlõñ ilo Jeova, im Enaaj lewaj menin kajjitõk ko an bũruom̦.’”

Delphine ej kõjem̦l̦o̦k naan ko an ilo an ba: “Iar kile bwe ear aikuj l̦apl̦o̦k aõ epaake Jeova. E eo em̦m̦antata ñan epaake iaan aolep ro rem̦m̦an. Ãlikin, iar je men ko rekalimomo imaroñ kõm̦m̦ani ippãn ro jet bwe in maroñ ejaake jem̦jerã ko repaak ippãn ro rej bar yokwe Jeova. Iar katak ñan lale wõt em̦m̦an ko an ro jet im kõjekdo̦o̦n bõd ko aer.”

Jejel̦ã bwe ro m̦õttad me rej karejar ñan Jeova renaaj baj kõm̦m̦an wõt bõd kõnke rejjab weeppãn. Ri Kõnnaan ro an Jeova rej iioon ejja apañ in wõt ãinwõt bar aolep armej. Bõtab, katak ko jãn Baibõl̦ rej kõm̦akũt armej ro ñan jipañ ro jet jabdewõt iien remaroñ. Errein armej ro jekõn̦aan pukot er bwe ren ro m̦õttad. Ak Baibõl̦ emaroñ ke bar jipañ kõj kõn apañ ko me jejjab maroñ julo̦ki, ãinwõt ñan waanjoñak juon nañinmej el̦ap ak ñe eo ejitõnbõro ippãd ej mej?

Am̦ l̦oore naanin kakapilõklõk ko ilo Baibõl̦ emaroñ jipañ eok ñan lo ro m̦õttam̦ me renaaj jipañ im rejetake eok