LEL̦O̦K menin katok ko ej juon iaan wãween ko raorõk jej kabuñ ñan Anij im kar kõm̦m̦ane jãn iien ko eto. RiIsrael ro rekõn katok kõn menninmour ko, im Kũrjin ro el̦ap aer buñbuñ kõn aer “wũjtak [ak nõbar] etan” Anij. Bõtab, ebar lõñ wãween ko jet Kũrjin ro remaroñ katok kaki ilo kõkkar me rej kabuñbũruon Anij. (Hi. 13:15, 16, UBS) Im men kein renaaj kalañlõñ im bõktok jeraam̦m̦an ko ñan kõj ãinwõt an kar wal̦o̦k ñan ro m̦okta me jej pojak in etali.

Hanna, juon eo ear tiljek ñan Anij, eto an kar kõn̦aan bwe en wõr juon nejin l̦addik ak ear jab maroñ kõnke ear wõrañe. Juon iien ke ear jar ñan Jeova, ear kallim̦uri bwe el̦aññe enaaj bõro̦ro kõn juon nejin l̦addik, enaaj kar ‘lel̦o̦ke ñan Jeova raan otemjej in an mour.’ (1 Sa. 1:10, 11) Ejjabto, Hanna ear bõro̦ro im ear keotak l̦adik eo nejin etan, Samuel. Ãlikin an kar bõjrak an Samuel ninnin ippãn jinen, Hanna ear bõkl̦o̦ke ñan tampel̦ eo ãinwõt an kar kallim̦ur. Jeova ear kõjeraam̦m̦an Hanna kõn an kar jab l̦õmn̦ak kõn e make ilo an kar m̦õn̦õn̦õ in aje l̦adik in nejin. Kõn men in, kar bar kõjeraam̦m̦ane kõn 5 nejin ajri, im Samuel ear juon rũkanaan im rijeje Baibõl̦.​—1 Sa. 2:21, UBS.

Kũrjin ro ilo raan kein rebar jeraam̦m̦an ãinwõt kar Hanna im Samuel kõnke remaroñ ajel̦o̦k mour eo aer ñan jerbal ñan Rũkõm̦anm̦an eo aer. Bareinwõt, Jesus ear kallim̦ur bwe eo ej m̦õn̦õn̦õ in aje jabdewõt men ko ippãn ñan karejar ñan Jeova, enaaj lo jeraam̦m̦an.​—Mark 10:28-30.

Ilo tõre ko an Kũrjin ro jinoin, ekar wõr juon kõrã etan Dorkas im ear juon rũttõmak. Elõñ rar jel̦ã kajjien kõn an kar jouj im ‘kõm̦m̦ani jerbal ko rem̦m̦an, im jipañ ro rijjeram̦õl.’ Bõtab juon iien, ke Dorkas “ear nañinmej im ear mej,” aolepen eklejia eo ear lukkuun bũrom̦õj. Ke rũkal̦oor ro rar roñ ke Piter ear pãd ilo bukwõn eo epaake er, rar m̦õkaj im ba en itok. Baj l̦õmn̦akel̦o̦k m̦õk joñan an kar l̦ap m̦õn̦õn̦õ ke Piter ear itok im kõjerkakpeje e! Eñin iien eo jinointata kar je ilo Baibõl̦ kõn an juon rijjilõk kõjerkakpejeik juon armej. (Jrb. 9:36-41, UBS) Ealikkar bwe Anij ear jab mel̦o̦kl̦o̦k jerbal ko rem̦m̦an an Dorkas. (Hi. 6:10) Ilo Baibõl̦, kar je bwebwenatoon kõn an kar kwal̦o̦k jouj im ej juon joñak em̦m̦an bwe jen l̦oore.

Rijjilõk Paul ej bar juon joñak em̦m̦an kõn an kar kwal̦o̦k jouj im m̦õn̦õn̦õ in kaarmejjeteik iien im maroñ ko an ñan jipañ ro jet. Ke ear jeje ñan Kũrjin ro ilo Korint, ear ba: “Inaaj m̦õn̦õn̦õ in kõjerbal men otemjej ewõr ippa, im bareinwõt mour eo aõ, bwe in jipañ kom̦.” (2 Ko. 12:15, UBS) Ilo aolepen mour eo an Paul, ear ekkatak im kile bwe el̦apl̦o̦k an juon naaj m̦õn̦õn̦õ ñe ej kaarmejjeteik e make ñan jipañ ro jet. El̦aptata, Jeova enaaj m̦õn̦õn̦õ ippãd im enaaj kõjeraam̦m̦an kõj.​—Jrb. 20:24, 35, UBS.

Alikkar, el̦ap an Jeova m̦õn̦õn̦õ ñe jej kaarmejjeteik iien im maroñ ko ad ñan kowõnm̦aanl̦o̦k jerbal ko an Aelõñ eo im jipañ rũttõmak ro jeid im jatid. Ak ebar wõr ke wãween ko jet jemaroñ kõm̦m̦ani ñan rejetake jerbalin kwal̦o̦k naan? Aet! Kobal̦o̦k ippãn jerbal kein, jemaroñ nõbar im kaiboojoj Anij ikijjeen jabawõt ko ad. Jabawõt ko ad rej jipañ elõñ kain jerbal ko. Rej jipañ kowõnm̦aanl̦o̦k jerbalin kwal̦o̦k naan ipel̦aakin lal̦ in, ekitibuj jerbalin mijinede im full-time. Ej bar jipañl̦o̦k jerbalin ukok im aer kõm̦m̦ani bok ko im pijain alwõj ko. Bareinwõt, jerbal eo ñan jipañ ro jeid im jatid ilo jikin ko rar jorrããn im jerbalin ekkal Im̦õn Kweilo̦k ko. Baibõl̦ eo ej kallim̦uri kõj bwe ñe juon ej kwal̦o̦k jouj innem enaaj “lo jeraam̦m̦an.” Bareinwõt jej nõbar Jeova ñe jej lel̦o̦k ñane men ko raorõktata ippãd.​—JK. 3:9; 22:9, UBS.