ALLEN ej ba: “Iar ikkũm̦kũm̦ in em̦m̦akũttok. * (Lale kõmel̦el̦e eo itulal̦.) Iar jab jel̦ã el̦aññe enaaj kar pidodo aõ jem̦jerãik ro jet ak el̦aññe enaaj kar pidodo aer epaake eõ.” Allen ej kate bwe en jino imminene ilo eklejia eo an ekããl enañin 900 m̦ail̦ tol̦o̦kin jãn m̦weo im̦õn.

Kwõmaroñ kar bar mijak el̦aññe kwaar aikuj in em̦m̦akũt ñan bar juon eklejia. Ta eo emaroñ jipañ eok bwe kwõn jel̦ã ukoktak? Ta eo kwõmaroñ kõm̦m̦ane el̦aññe ejjab pidodo am̦ imminene ilo eklejia eo am̦ ekããl ãinwõt am̦ kar kõtmãne? Ak ta el̦aññe kwõjjab aikuj em̦m̦akũt, ewi wãween am̦ maroñ kõm̦m̦an bwe en pidodo ñan ro rekããl ilo eklejia eo am̦?

EWI WÃWEEN BWE KWÕN M̦ÕN̦ÕN̦Õ IM LO TÕPRAK?

L̦õmn̦ak m̦õk kõn waanjoñak in: Ñe rej kõm̦akũti juon wõjke ñan bar juon jikin, ejjab pidodo an naaj bar eddek im mour. Kõn men in, ñe rej kõm̦akũt wõjke eo jãn bwidej eo ear kallib ie, rej m̦wijiti enañin aolep okar ko okarin bwe en pidodo aer kõm̦akũti ñan bar juon jikin. Ãlikin aer bar kalibwini, wõjke eo ej aikuj m̦õkaj an kaddeke okar ko rekããl. Ejja ãindeinl̦o̦k wõt, emaroñ pen ñan kwe ñe kwõj em̦m̦akũt ñan bar juon eklejia. Ilo eklejia eo am̦ m̦okta, kwaar ejaake elõñ jem̦jerã ko im ear pidodo am̦ keini am̦ kõm̦m̦ani men ko raorõk ilo am̦ karejar ñan Jeova. Kiiõ kwõnaaj aikuj bar jino jãn jinoin bwe kwõn maroñ m̦õn̦õn̦õ im lo tõprak ilo eklejia eo ekããl kwõj pãd ie. Innem ta eo enaaj jipañ eok ñan am̦ maroñ kõm̦m̦ane men in? Alikkar kwõnaaj aikuj jerbali naanin kakapilõk ko ilo Baibõl̦. Jen kiiõ etale jet iaaer.

Juon eo ej keini an riiti Naanin Anij ej “ãinwõt juon wõjke eo ej eddek iturin juon reba; Ej kalle ilo iien eo ejejjet, im bõlõk ko bõlõkin rejjab aemedl̦o̦k. Armej rot in ejeraam̦m̦an ilo men otemjej ej kõm̦m̦ani.”​—Sam 1:1-3, UBS.

Ãinwõt an juon wõjke aikuj dãn bwe en emmourur, ãindein juon Kũrjin ej aikuj keini an riit im katak Naanin Anij bwe en kajoor wõt kõtaan eo an ippãn Jeova. Kõn men in, kwõj aikuj keini am̦ riit Baibõl̦ raan otemjej im pãd ilo aolep kweilo̦k ko. Bareinwõt wõnm̦aanl̦o̦k wõt im keini am̦ katak ippãn baam̦le eo am̦ im ippam̦ make. Aolepen wãween ko kwaar aikuj kõm̦m̦ani bwe en em̦m̦an kõtaan eo am̦ ippãn Jeova ilo jikin eo kwaar em̦m̦akũt jãne, kwõnaaj bar aikuj in kõm̦m̦ani ilo jikin jokwe eo am̦ ekããl.

‘Kwõn jipañ ro jet, innem renaaj jipañ eok.’​—JK. 11:25, UBS.

Kwõnaaj lukkuun m̦õn̦õn̦õ im m̦õkaj am̦ imminene ilo eklejia eo am̦ ekããl el̦aññe kwõnaaj kal̦apl̦o̦k ijo kun̦aam̦ ilo jerbalin kwal̦o̦k naan. Kevin, juon em̦m̦aan ej lale eklejia, ej ba: “Men eo im el̦ap an kar jipañ kõm̦ro kõrã eo pãleõ ej ilo am̦ro kar jino akjel̦õri bainier ãlikin wõt am̦ro kar em̦m̦akũtl̦o̦k ñan eklejia eo am̦ro ekããl. Ear m̦õkaj am̦ro jineete teretore eo im jel̦ã kajjien ro jeim im jatim, kab bainier ro.” Roger, eo ear em̦m̦akũtl̦o̦k ñan juon jikin ej pãd elõñl̦o̦k jãn 1,000 m̦ail̦ ettol̦o̦k jãn ijo ear jokwe ie, ear ba: “Wãween eo em̦m̦antata bwe jen imminene kõn eklejia eo ekããl, ej ilo ad keini im bõk kun̦aad ilo jerbalin kwal̦o̦k naan. Ej bar kitibuj ad aikuj kõjjel̦ãik em̦m̦aan ro rej lale eklejia bwe jem̦õn̦õn̦õ in jipañ ilo jabdewõt wãween jemaroñ, ãinwõt karreo Im̦õn Kweilo̦k ko, jipañ kõm̦m̦ani katak ko ilo iien kweilo̦k, ak ektake ro me rej aikuj ial̦ ñan kweilo̦k ko. El̦aññe ro jeid im jatid rej kile am̦ m̦õn̦õn̦õ in kõjerbal iien im maroñ ko am̦ ñan jipañ ro jet, innem enaaj l̦apl̦o̦k aer kõn̦aan kepaake eok.”

“En bareinwõt pel̦l̦o̦k bũruomi.”​—2 Ko. 6:13.

En pel̦l̦o̦k bũruom̦ ilo am̦ kal̦apl̦o̦k am̦ yokwe ro jeim̦ im jatũm̦. Ke Melissa im baam̦le eo an rar em̦m̦akũtl̦o̦k ñan eklejia eo aer ekããl, rar lukkuun kate er ñan kõm̦m̦an jem̦jerã ko rekããl. Melissa ear ba, “Kõmar kõm̦m̦ao ippãn ro jeim im jatim ilo Im̦õn Kweilo̦k eo m̦okta im ãlikin  kweilo̦k. Wãween in ear kõm̦m̦an bwe kõmin bwebwenato ippãer ijello̦kun am baj yokyokwe wõt er.” Men in ear jipañ baam̦le eo an bwe en m̦õkaj aer jel̦ã etan ro jeier im jatier. Rar bareinwõt kal̦apl̦o̦k aer jel̦ã kajjien ro jet ikijjeen aer kũr er ñan m̦weo im̦weer, im wãween in ear kõkajoorl̦o̦k jem̦jerã ko aer. Melissa ear bar ba, “Kõmar lel̦o̦k talboon nõm̦ba ko am im rar bar litok talboon nõm̦ba ko aer bwe kõmin ko̦o̦l̦e doon ñan koba ippãn doon ilo m̦akũtkũt ko an eklejia im iien ko jet.”

Ñe kwõj kile bwe enaaj pen am̦ kõnono ippãn ro kwõj kab iioon er, kwõmaroñ jinoe jidik kõn jidik ilo wãween kein. Ñan waanjoñak, ilo jinoin kwõmaroñ ettõñdikdik meñe kwõjjab kõn̦aan. Ñe jej ettõñdikdik ñan ro jet, renaaj kõn̦aan kepaake kõj im jel̦ã kajjied. Im em̦ool men in kõnke ‘turin mej ko rej ettõñdikdik rej kam̦õn̦õn̦õik kõj.’ (JK. 15:30, UBS) Rachel eo im ear em̦m̦akũt ñan juon jikin ettol̦o̦k jãn ijo ear dik im rũttol̦o̦k ie, ej ba: “Ña juon eo emmijakjak, im jet iien ij aikuj kate im make iuuni eõ bwe in kõnono ippãn ro jeiũ im jatũ ilo eklejia eo aõ ekããl. Ekkã aõ pukot juon eo me ej jijet wõt ilo Im̦õn Kweilo̦k eo im jab kõnono ippãn jabdewõt. L̦õmn̦ak eo aõ ej bõlen armej in ebar immijakjak ãinwõt ña.” Em̦m̦an el̦aññe jej kõm̦m̦an bwe en ad mejãnkajjik ñan kõnono ippãn ro rekããl m̦okta ak ãlikin aolep iien kweilo̦k ko.

Ak ta el̦aññe ilo kar wiik ko jinoin ear l̦ap am̦ m̦õn̦õn̦õ in jel̦ã kajjien ro rekããl im elukkuun l̦ap am̦ itoklimo ippãer. Ak el̦ak to l̦o̦k am̦ pãd, kiiõ edikl̦o̦k am̦ kijooror in kepaake ro jet. El̦aññe kwõj jino am̦ eñjake men in, em̦m̦an ñe kwõj lukkuun kate wõt eok im wõnm̦aanl̦o̦k ilo am̦ kõm̦m̦an jem̦jerã ko rekããl.

Ñe rej kõm̦akũti wõjke ko ñan bar juon jikin, ejjab pidodo aer naaj bar eddek im mour, ak ãlikin aer bar kalibwini, wõjke ko rej bar kaddeki okar ko rekããl

KATE EOK BWE KWÕN IMMINENE

Jet wõjke emaroñ bõk iien bwe en lukkuun pen im tõt okar ko okraer jãn wõjke ko jet ãlikin kar kõm̦akũti im kalibwini ilo bwidej eo ekããl. Ejja ãindeinl̦o̦k wõt, ejjab joñan wõt juon an m̦õkaj an aolep imminene in pãd ilo eklejia ko rekããl. El̦aññe kwaar em̦m̦akũt ñan bar juon eklejia im ej pen wõt ñan am̦ kepaak im jel̦ã kajjien ro jet, eokwe naanin kakapilõklõk kein ilo Baibõl̦ remaroñ jipañ eok:

“Innem jen jab m̦õk in kõm̦m̦an em̦m̦an, bwe el̦aññe jejjab ebbeer, jenaaj m̦adm̦õd ilo iien jonikkan.”​Ga. 6:9, UBS.

Emaroñ bõk el̦apl̦o̦k iien bwe kwõn imminene jãn am̦ kar kõtmãne kake. Ñan waanjoñak, elõñ mijinede ro rar etal im pãd ium̦win jejjo iiõ ilo jikin ko me kar kũr er bwe ren jerbal ie bwe ren imminene m̦okta jãn aer bar jepl̦aak ñan ijoko jikier im lol̦o̦k baam̦le ko aer. Wãween in ear jipañ er ñan yokwe im jel̦ã kajjien ro jeier im jatier ilo jikin eo ekããl, im bareinwõt bwe ren jel̦ã im imminene kõn m̦anit eo ie.

Alejandro, juon eo elõñ kõttan an em̦m̦akũt jãn jikin ñan jikin, ejel̦ã bwe eban m̦õkaj ad imminene im jel̦ã kajjien ro jet. Ej ba: “Ãlikin ke kõm̦ro ar em̦m̦akũt, kõrã eo pãleõ ear ba, ‘Aolepen ro jera repãd ilo eklejia eo m̦okta! ’” Kiiõ Alejandro ear kakeememeje kõrã eo pãleen bwe ruo iiõ m̦oktal̦o̦k ke erro ar em̦m̦akũt, ear bar ba ejja men in wõt. Ak ium̦win kar iiõ kein ruo m̦okta, kõrã eo pãleen ear kwal̦o̦k an itoklimo ippãn ro jet im bareinwõt jino epaake ro me ear jab jel̦ã kajjier.

“Kwõn jab ba, ‘Etke raan ko m̦oktata rem̦m̦an jãn raan kein?’ bwe kwõjjab mãlõtlõt in kajjitõk kõn men in.”​Ekl. 7:10.

Kate eok bwe kwõn jab keidi ro ilo eklejia eo am̦ ekããl ippãn ro ilo eklejia eo am̦ m̦okta. Ñan waanjoñak, bõlen ro jeim̦ im jatũm̦ ilo eklejia eo am̦ ekããl remaroñ l̦apl̦o̦k aer immijakjak ak rem̦m̦awiwi l̦o̦k jãn ro ilo eklejia eo am̦ kar m̦okta. Bõtab em̦m̦an bwe kwõn kalimjek er kõn wãween ko rem̦m̦an rej kwal̦o̦ki, ãinwõt am̦ naaj kar kõn̦aan bwe ren kalimjek eok. Jet jeid im jatid rar kile bwe kõn aer kar em̦m̦akũt, men in ear kõm̦m̦an bwe ren kajitũkin er make, ‘Elukkuun ke m̦ool aõ yokwe aolep ‘rũttõmak ro jeiũ im jatũ’?’​—1 Pi. 2:17, UBS.

 “Kajjitõk, im naaj lewaj ñan kom̦.”​Luk 11:9.

En jab bõjrak am̦ jar im kajjitõk jipañ. David, juon em̦m̦aan ej lale eklejia ej ba: “Kwõn jab make kõm̦adm̦õde men in ekkar ñan jel̦ã eo am̦. Elõñ men ko jejjab maroñ kõm̦m̦ani el̦aññe Jeova ejjab jipañ kõj. Innem em̦m̦an ñe kwõj jar im bõk jipañ jãn Jeova.” Rachel eo kar kõnono kake m̦oktal̦o̦k ej bar errã ilo men in. Ej ba: “El̦aññe kõm̦ro l̦eo pãleõ ej eñjake am̦ro ettol̦o̦k jãn ro jeim im jatim ilo eklejia eo, kõm̦ro ej jar ñan Jeova im kajjitõk ippãn bwe en kaalikkar el̦aññe ewõr jabdewõt wãween kõm̦ro ej kõm̦m̦ane bwe en pen aer epaake kõm̦ro. Innem kõm̦ro ej bareinwõt kate bwe en l̦apl̦o̦k am̦ro iien ippãn ro jeim im jatim.”

El̦aññe kom̦ jinen im jemãn ajri ro kom̦ij kile bwe epen an ro nejimi imminene ilo eklejia eo ami ekããl, em̦m̦an kwõn bõk iien im jar ippãer im kajjitõk jipañ ippãn Jeova. Kom̦win bareinwõt kõm̦m̦an karõk bwe en wõr iien ami kũrwaj ajri ro im baam̦le ko aer ilo eklejia eo ekããl ñan m̦weo im̦õmi. Ilo wãween in kwõj jipañ ajri ro nejũm̦ kõm̦m̦ani jem̦jerã ko rekããl.

JIPAÑ RO REKÃÃL BWE REN EÑJAKE AER RUWAINENE

Ta eo kwõmaroñ kõm̦m̦ane ñan am̦ jipañ ro rekããl me rej kab em̦m̦akũt waj ñan eklejia eo am̦? Jãn jinoin kwõn kate eok ñan kaalikkar bwe kwõj juon jeran eo em̦ool. Ñan kõm̦m̦ane men in, kajjioñ in l̦õmn̦ake ta ko kwõnaaj kar kõn̦aan bwe ro jet ren kõm̦m̦ani ñan kwe el̦aññe kwaar em̦m̦akũtl̦o̦k ñan juon jikin ekããl, im kajjioñ kõm̦m̦ani men kein ñan rein rar em̦m̦akũt waj. (Matu 7:12) Remaroñ ke kobawaj ilo iien kabuñ in baam̦le eo am̦ ak alwõje Broadcast eo? Kwõmaroñ ke kũrwaj er bwe ren iwõj im kwal̦o̦k naan ippam̦? El̦aññe kom̦ naaj ippãn doon ilo iien m̦õñã dikdik ko, enaaj to aer keememeje wãween am̦ kar karwaineneik er. Ebar wõr ke wãween ko jet kwõmaroñ kõm̦m̦ani ñan jipañ ro rekããl?

Carlos ej ba: “Ilo eklejia eo am ekããl, juon jeid im jatid kõrã ear letok etan aolep m̦õn wia ko me em̦m̦an im edik on̦ããn m̦weiuk ko ie. Men in ear lukkuun l̦ap an jipañ kõm.” Ro me rej kab em̦m̦akũttok jãn ijo jikier me eoktak mejatoto eo ie, remaroñ lukkuun kõn̦aan jel̦ã kain nuknuk rot ko rekkar ñan kõn̦aki ñe ebwil, em̦õl̦o ak ewõtuwõt ijo jikũm̦. Kwõmaroñ bar jipañ er bwe en em̦m̦an wãween aer kwal̦o̦k naan ilo am̦ kõmel̦el̦eik er kõn bwebwenato in bukwõn eo am̦ ak kõn tõmak ko an kabuñ ko ijo jikũm̦.

KWÕNAAJ LO TÕPRAK ILO AM̦ KATE EOK

Allen, eo me kar kwal̦o̦k kake ilo jinoin ear pãd ilo eklejia eo an ekããl elõñl̦o̦k jãn juon iiõ. Allen ej ba: “Ilo jinoin, iar aikuj in make iuuni eõ bwe in jel̦ã kajjien ro jeiũ im jatũ. Ak kiiõ rein rej ãinwõt ro uwaan baam̦le eo aõ im men in ej kam̦õn̦õn̦õik eõ.” Allen ej kile bwe meñe ear em̦m̦akũt ñan bar juon jikin, ak ejjab eñjake an jako jem̦jerã ko an ippãn ro jeran ilo jikin eo ear em̦m̦akũt jãne. Ijello̦kun men in, ebar wõr ro jeran rekããl me enaaj bar to kũtien jem̦jerã ko an ippãer.

^ par. 2 Em̦õj ukot jet iaan etan armej ro ilo katak in.