Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

NAAN IN KEEAÑ (KEIN KATAK) November 2017

Ilo bok in, epãd katak ko jenaaj katak kaki jãn Tijem̦ba 25, 2017 ñan Jãnwõde 28, 2018.

Jen Lañlõñ im Al kõn Juon Ainikien El̦l̦aaj!

Ñe kwõjook in al ippãn ro ilo eklejia eo, ewi wãween kwõmaroñ jol̦o̦k am̦ jook bwe kwõn maroñ al im nõbar Jeova?

Kwõj Kõtl̦o̦k Ke bwe Jeova Anij En Am̦ Jikin Kone?

Karõk eo kõn jikin kone ko ilo kar Israel ej katakin kõj kõn an Jeova jol̦o̦k ad bõd.

Anõke Jeova kõn An Ekajet Jim̦we im Tũriam̦o

Ewi wãween an jikin kone ko kwal̦o̦k an Jeova tũriam̦o? Ta eo rej katakin kõj kõn wãween an watõk mour? Im ewi wãween aer kaalikkar an ekajet jim̦we?

Juon Eo Ejouj Enaaj Lo Jeraam̦m̦an

Jemaroñ kõjerbali iien ko ad, maroñ ko ad, im men ko jet ñan jipañ im rejetak jerbalin kwal̦o̦k naan kõn Aelõñ eo.

Kõjparok im Jab Bõk L̦õmn̦ak ko an Lal̦ In

Kõj aolep jej aikuj in kõjparok bwe jen jab bõk l̦õmn̦ak ko an lal̦ in. Lale l̦alem waanjoñak ko kõn l̦õmn̦ak ko an lal̦ in.

Jab Kõtl̦o̦k bwe Jabdewõt En Bõbrae Am̦ Bõk Jinõkjeej eo Am̦

Ãlikin an kar rijjilõk Paul kakeememej Kũrjin ro kõn kõjatdikdik eo aer, ear lel̦o̦k jet naanin kakkõl ko rem̦m̦an ñan er.

Ewi Wãween bwe Kwõn Jino Imminene ilo Eklejia eo Am̦ Ekããl?

Kwõmaroñ ikkũm̦kũm̦ el̦aññe kwõj aikuj em̦m̦akũt ñan bar juon eklejia. Ta eo emaroñ jipañ eok?