Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

NAAN IN KEEAÑ (KEIN KATAK) Jãnwõde 2018

Ilo bok in, epãd katak ko jenaaj katak kaki jãn Pãpode 26 ñan Eprõl̦ 1, 2018.

RAR M̦ÕN̦ÕN̦Õ IN EM̦M̦AKŨT ÑAN JIPAÑ

Rar M̦õn̦õn̦õ in Em̦m̦akũt ñan Jipañ—ilo Madagascar

Riiti bwebwenato ko kõn jet iaan rukwal̦o̦k naan ro rar m̦õn̦õn̦õ in jipañ kajeeded ennaan eo kõn Aelõñ eo ipel̦aakin aelõñin Madagascar.

“Ej Kõkajoor Ro Rem̦õjn̦o̦ im Ro Rem̦õk”

Ke ej epaaktok jem̦l̦o̦kin jukjukun pãd in, jej kõtmãne bwe enaaj l̦apl̦o̦k apañ ko jenaaj iiooni. Unin tõl eo an 2018 ej kakeememej kõj bwe jen reilo̦k ñan Jeova bwe en kõkajoor kõj.

Kwõjkwõjin Keememej Mej eo an Jesus im an Em̦m̦an Ad Bõrokuk

Ewi wãween an Kwõjkwõjin Mej eo an Jesus kabõrokuk aolep armej ro an Anij? Ñããt eo ãliktata jenaaj kõm̦m̦ane iien Kwõjkwõj eo?

Etke Jen Lel̦o̦k ñan Eo Ewõr Ippãn Men Otemjej?

Juon wãween jej kwal̦o̦k ad yokwe Anij ej ilo ad lel̦o̦k ñane men ko raorõk ippãd. Ewi wãween ad bõk tokjãn jãn ad kautiej Jeova im lel̦o̦k ñane men ko raorõk ippãd?

Yokwe Rot Eo Ej Bõktok M̦õn̦õn̦õ eo Em̦ool?

Ewi wãween an yokwe eo Anij ekõn̦aan bwe jen kwal̦o̦ke oktak jãn yokwe eo 2 Timote 3:2-4 ej kwal̦o̦k kake? Uwaak eo ñan kajjitõk in enaaj jipañ kõj ñan lo m̦õn̦õn̦õ eo em̦ool.

Kile Oktak ko Ikõtaan Armej Ro

Ta oktak eo ikõtaan kadkad ko kadkadin armej ro ilo raan kein ãliktata, im kadkad ko kadkadin armej ro an Anij?

Kwaar Jel̦ã Ke?

RiIsrael ro ilo iien ko etto rar ke lukkuun l̦oori naanin tõl ko ilo Kien Moses ke rar kõm̦adm̦õdi aitwerõk im apañ ko rar iiooni?