Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Naan in Keeañ (Kein Katak)  |  Tijem̦ba 2017

Taitõl̦ in Katak Ko jãn Naan In Keeañ ko An 2017

Taitõl̦ in Katak Ko jãn Naan In Keeañ ko An 2017

Ej kwal̦o̦k Naan in Keeañ ta ko katak kein rar wal̦o̦k ie

BAIBÕL̦

 • Bar Juon Kein Kam̦ool (Tattenai ear pãd im mour), No. 3

 • Ekauwõtata Ke Ñe Jej Bõk Mel̦el̦e ko Rebõd, No. 1

 • Elias Hutter im Baibõl̦ ko Ear Kõm̦m̦ani ilo Kajin Hibru, No. 4

 • Etke Elukkuun Lõñ Baibõl̦? No. 6

 • Wãween bwe Kwõn Maroñ Bõk Tokjãn jãn Am̦ Riiti Baibõl̦, No. 1

BAIBÕL̦ EO EJ UKOT MOUR KO

 • Ear L̦apl̦o̦k an Aorõk Iakiu Ippa jãn Jabdewõt Men! (S. Hamilton), No. 3

 • Iar Jab Kõn̦aan Mej! (Y. Quarrie), No. 1

 • Ippa Ekar Ejjel̦o̦k Anij (A. Golec), No. 5

MOUR IM KÕM̦M̦AN KO AN KŨRJIN RO

 • Bõk L̦õmn̦ak eo Ejim̦we kõn Likjab im Bõd Ko, No. 6

 • Emo Ke an Kũrjin ro Pãlele Ñe Rej Bõk Eddo ko ilo Kabuñ ko Aer? No. 2

 • Jipañ eo M̦õttam̦ Ñe Eitõn Jorrããn Jem̦jerã eo Amiro, M̦aaj

 • Kõjparok L̦õmn̦ak eo Am̦ jãn Mel̦el̦e ko Retao, Jul̦.

 • Kõm̦adm̦õdi Apañ Ko Im Kõm̦m̦an Bwe en Wõr Wõt Aenõm̦m̦an, Juun

 • Kũrijm̦õj Ej Ke ñan Kũrjin Ro? No. 6

 • Lo Tokjãn ko Rem̦m̦an jãn Am̦ M̦õn̦õn̦õ in Lel̦o̦k, No. 2

 • Yokwe—Wãween eo Eaorõktata, O̦kj.

JEOVA

 • Anij Ej Ke Kõm̦m̦an bwe Jen Eñtaan? No. 1

 • Kwõj Ke M̦õn̦õn̦õ kõn Menin Letok Eo El̦aptata An Anij? No. 2

RI KÕNNAAN RO AN JEOVA

 • “Ejjel̦o̦k Juon Ial̦ Elukkuun Aetok im Pen” (Australia), Pãp.

 • “Ej Kab Baj L̦apl̦o̦k Wõt Am Kar Kijejeto im an Obrak Bũruem kõn Yokwe jãn Kar M̦okta” (Kweilo̦k El̦ap ilo 1922 eo), Mãe

 • “Enaaj Bar Wõr Ñããt Ad Kweilo̦k El̦ap?” (Mexico), O̦kj.

 • Juon Eo Ejouj Enaaj Lo Jeraam̦m̦an (jabawõt ko), Nob.

 • Juon Wãween Ejouj Kũrjin ro Rej Kwal̦o̦ke, Okt.

 • Lo Lañlõñ ilo Am̦ Jokwane Wõt kõn Men ko Ewõr Ippam̦, Mãe

 • Rar M̦õn̦õn̦õ in Em̦m̦akũt ñan Jipañ (kõrã ro jeid im jatid me ejjel̦o̦k pãleer), Jãn.

 • Rar M̦õn̦õn̦õ in Em̦m̦akũt ñan Jipañ ilo Turkey, Jul̦.

 • Wãween Bwe Kwõn Jino Imminene Ilo Eklejia Eo Am̦ Ekããl, Nob.

JESUS CHRIST

 • Ewi Wãween Kar Lukkuun Jekjekin Jesus? No. 6

 • Jesus Ear Ke Kwal̦o̦k Waanjoñak eo an kõn “Kidu ko Reddik” ñan Kal̦õkatip Ro Jet? No. 5

BWEBWENATO KO

 • Aõ Jarroñroñ Ear Jab Bõbraik Eõ jãn Aõ Katakin Ro Jet kõn Jeova (W. Markin), Mãe

 • Iar Jek ilo Bũruõ bwe In Juon Rũttarin̦ae an Kũraij (D. Psarras), Epr.

 • Iar Jeraam̦m̦an in Jerbal Ippãn Em̦m̦aan Ro Retiljek (D. Sinclair), Jep.

 • Iar Likũt Men Otemjej im L̦oor Jesus (F. Fajardo), Tij.

 • Iar Lo Elõñ Tokjãn ko jãn Aõ Kar Jerbal Ippãn Ro Em̦m̦an Joñak ko Aer (W. Samuelson), M̦aaj

 • Jej Lo Jeraam̦m̦an jãn Ad Kõm̦m̦ani Men ko Jeova Ej Kajjitõk Ippãd (O. Matthews), Okt.

 • Jeraam̦m̦an ko Rar Wal̦o̦k kõn Am Kar Kijenmej Wõt Ium̦win Wãween ko Reppen (P. Sivulsky), O̦kj.

 • Kõm̦ro Ar Lo Jouj eo an Anij ilo Elõñ Wãween Ko (D. Guest), Pãp.

KATAK KO JET

 • Anemkwõj jãn Kõm̦akoko, No. 2

 • Anij Ear Likũt Etan “Lerooj” (Sera), No. 5

 • “Ear Kabuñbũruon Anij” (Inok), No. 1

 • Enaaj Ke Wõr Aenõm̦m̦an ilo Lal̦ In? No. 5

 • Enaaj Ke Wõr Ekajet Jim̦we ilo Lal̦ In? No. 3

 • Eñtaan, No. 1

 • Etke Jesus Ear Ba Enana Kajje? Okt.

 • Ewi Wãween an Kar Ro ilo Iien ko Etto Ebbõk Kijeek ñe Rej Ilo̦k ñan Bar Juon Jikin? Jãn.

 • Inepata, No. 4

 • Jab Kalimjek Wõt Paotokin Armej Ro, Juun

 • Jeje Eo Ediktata Ilo Kajin Hibru, No. 4

 • Jej Ke Mour ilo “Raan ko Ãliktata”? No. 2

 • Josep jãn Arimatia, Okt.

 • Juon Ãt ilo Baibõl̦ Kar Je ilo Juon Jãpe in Etto, M̦aaj

 • “Kam̦m̦oolol Anij kõn an Em̦m̦an Am̦ Lol̦o̦kjen̦!” (Abigeil), Juun

 • Kidia ko Emãn im Ro Rej Uwe Ioer, No. 3

 • “Kwe Juon Kõrã eo Edeo̦” (Sera), No. 3

 • Menin Letok eo Em̦m̦antata jãn Jabdewõt Menin Letok, No. 6

 • M̦ool Ke bwe Ewõr Enjel̦? No. 5

 • M̦ool Ke bwe Ro Rar Wiakake Menninmour ko ilo Tampel̦ eo ilo Jerusalem Rej “Rukowadoñ”? Juun

 • Ñe Juon Eo Ejitõnbõro Ippãd Edo̦o̦lol, No. 4

 • Paul Ear Lel̦o̦k Rõjañ ñan Karum̦wijl̦o̦k Iien Jerak Eo (Jrb 27), No. 5

 • Pedetaij Ioon Lal̦​—Ettõn̦ak Bajjek Ke ak Juon Men Elukkuun M̦ool? No. 4

 • Ta Eo Baibõl̦ Ej Ba Kõn Mour im Mej, No. 4

 • Ta in Armagedon? No. 6

 • Wãween an Kar Geiõs Jipañ Rũttõmak Ro Jein im Jatin, Mãe

KAJJITÕK KO JÃN RO REJ RIIT

 • Ekkar ke bwe juon Kũrjin en wõr juon an bu bwe en maroñ kõjparok e make jãn armej ro jet? Jul̦.

 • Etke eoktak bwebwenato ko kõn mour eo an Jijej ke ear dik ilo bok in Matu jãn bwebwenato ko ilo bok in Luk? O̦kj.

 • Ewõr ke jorrããn ñe Kũrjin ro rej kõjerbal kein bõbrae bõro̦ro eo etan, IUD? Tij.

 • Ilo iien ko an RiIsrael ro, menmenbwij eo an Messaia eo ear ke m̦õttan jeraam̦m̦an ko rej etal ñan m̦aanje ro? Tij.

 • Jeova “ejjãmin likũt bwe ren kapo kom̦ el̦ap jãn joñan ami maroñ” (1Ko 10:13), Pãp.

KATAK KO JAAR KATAK KAKI ILO IIEN KWEILO̦K

 • “Aenõm̦m̦an eo an Anij, Eo El̦ap jãn Joñan An Armej Maroñ Mel̦el̦e Kake,” O̦kj.

 • Am̦ M̦õn̦õn̦õ in Lel̦o̦k Ijo Kun̦aam̦ En Bõktok Nõbar ñan Jeova! Epr.

 • Anõke Jeova kõn An Ekajet Jim̦we im Tũriam̦o, Nob.

 • Anõke Jeova kõn an Kwal̦o̦k Tũriam̦o, Jep.

 • “Eo Ej Irooj in Ekajet ñan Aolepen Lal̦” Aolep Iien Ejim̦we an Ekajet, Epr.

 • “Ijel̦ã bwe Enaaj Jerkakpeje im Mour,” Tij.

 • Jab Kõtl̦o̦k bwe Jabdewõt En Bõbrae Am̦ Bõk Jinõkjeej eo Am̦, Nob.

 • Jab Kõtl̦o̦k bwe Yokwe eo Am̦ En M̦õl̦ol̦o̦k, Mãe

 • “Jañ Ippãn Ro Rej Jañ,” Jul̦.

 • Jariot ko im Kũrawũn eo Rej Kõjparoke Eok, Okt.

 • Jemãn im Jinen Ajri Ro​—Jipañ Ro Nejimi ñan Bõk ‘Jel̦ãl̦o̦kjen̦ Eo ej Tõll̦o̦k ñan Lo̦mo̦o̦r,’ Tij.

 • Jen Lañlõñ im Al kõn Juon Ainikien El̦l̦aaj! Nob.

 • Jeova Ej Kaenõm̦m̦ane Kõj ilo Aolep Wãween ko Reppen Jej Iiooni, Juun

 • Jeova Ej Tõl Armej ro An, Pãp.

 • Jeova en “Kõjeraam̦m̦an Aolep Pepe Ko Am̦,” Jul̦.

 • Jipañ Ajri ro Nejin Ruwamãejet Ro,” Mãe

 • Jipañ Ruwamãejet ro ñan “Karejar ñan E ilo Lañlõñ,” Mãe

 • Jo̦dikdik Ro​—Kom̦win Kate Kom̦ bwe Kom̦win Bõk Lo̦mo̦o̦r, Tij.

 • Kaalikkar Am̦ Tõmak​—ilo Am̦ Kõm̦m̦ani Pepe ko Rem̦m̦an! M̦aaj

 • Kaorõk Anemkwõj in Kããlõt eo Am̦, Jãn.

 • Karejar ñan Jeova kõn Aolepen Bũruom̦! M̦aaj

 • Karõk eo an Jeova Enaaj Jejjet Kũtien! Pãp.

 • Katak ñan Jel̦ã Irooj Iood Make, Jep.

 • Katok in Mour eo an Jijej​—Ej Juon Menin Letok Em̦m̦an im Weeppãn jãn Jemãd Ilañ, Pãp.

 • ‘Kõjatdikdik eo Aõ Ej ilo Anij,’ Tij.

 • Kõjparok im Jab Bõk L̦õmn̦ak ko an Lal̦ In, Nob.

 • “Kõl̦l̦ã Men eo Kwõj Kallim̦ur Kake,” Epr.

 • Kwal̦o̦k Kautiej ñan Ro Ej Tõllo̦kier, M̦aaj

 • Kwõj Bõk Ke L̦õmn̦ak eo an Jeova kõn Ekajet Jim̦we? Epr.

 • “Kwõj Ke Yokwe Eõ El̦apl̦o̦k jãn Men Kein?” Mãe

 • Kwõj Kõtl̦o̦k Ke bwe Jeova En Am̦ Jikin Kone? Nob.

 • Kwõj M̦õn̦õn̦õ Ke in Kijenmej im Kõttar? O̦kj.

 • Kwõmaroñ Kwal̦o̦k Wõt Ettã Bõro Meñe ilo Iien Ko Rejjab Pidodo, Jãn.

 • Kwõnaaj Ke L̦oore Men ko Kar Jei ñan Katakin Kõj? M̦aaj

 • “Kwõn Lõke Jeova im Kõm̦m̦an Em̦m̦an,” Jãn.

 • Kwõn Peran im Kõm̦m̦ane Jerbal eo Am̦, Jep.

 • L̦õmn̦ak Kõn Katak ko Raorõk im Likũti Wõt ilo Bũruom̦, Juun

 • L̦õmn̦ak Wõt Kõn Men eo Eaorõktata, Juun

 • ‘Men Kein Kwõn Likũti n̦a Ippãn Ro Retiljek,’ Jãn.

 • M̦ool eo Ejjab Bõktok “Aenõm̦m̦an, ak Jãje,” Okt.

 • “Naanin Anij  . . . Ej Jerbal Wõt,” Jep.

 • “Naan Ko An Anij Eo Ad Rej Pãd ñan Indeeo,” Jep.

 • ‘Nõbar Jeova!’​—Etke? Jul̦.

 • Pijen ko an Zekaraia​—Wãween Aer Jelõt Eok, Okt.

 • Pukot M̦weiuk ko Rem̦ool, Jul̦.

 • Rejetake Irooj Bõtata eo an Jeova! Juun

 • Ta ko Renaaj Jako Ñe Aelõñ eo an Anij Enaaj Itok? Epr.

 • Unin an Aorõk bwe En Ettã Wõt Bũruod, Jãn.

 • Wãween bwe Jen Kõn̦ak im Jab Utũk Armej eo Ekããl, O̦kj.

 • Wãween Jemaroñ Utũk Armej Eo M̦okta Im Jab Bar Ro̦o̦l Ñan Kõm̦m̦an Ko An, O̦kj.

 • Wõn Eo Ej Tõl Armej ro an Anij Rainin? Pãp.

 • Yokwe En Alikkar ilo Kõm̦m̦an ko Ad im ilo Ad M̦ool Okt.