Kwõmaroñ download bok kein amim me rej itok jãn Baibõl̦ ilo elõñl̦o̦k jãn 150 kajin ko. Bok eo etan Naan in Keeañ ej kwal̦o̦k ñan kõj ewi wãween men ko me rej wal̦o̦k ilo lal̦ in rainin rej ekkejell̦o̦k ñan kanaan ko ilo Baibõl̦. Bok in ej bar kaenõm̦m̦an armej ro kõn nuuj eo em̦m̦an kõn Aelõñ eo an Anij im ej jipañ er bwe ren likũt aer tõmak ilo Jijej Kũraij. Bok eo juon etan Awake! ej kwal̦o̦k ewi wãween jemaroñ kijenmej meñe jej ioon apañ ko ilo mour in. Im ej bar jipañ kõj bwe jen lukkuun lõke im tõmake kallim̦ur eo an Anij bwe enaaj bõktok juon lal̦ ekããl im eaenõm̦m̦an.