Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 KATAK KO RAORÕK JÃN NAANIN ANIJ | MATU 18-19

Lukkuun Kõjparok jãn Men ko Renaaj Kõm̦m̦an Am̦ L̦õkatip im L̦õkatipi Ro Jet

Lukkuun Kõjparok jãn Men ko Renaaj Kõm̦m̦an Am̦ L̦õkatip im L̦õkatipi Ro Jet

Jesus ear kõjerbal waanjoñak ko ñan katakin kõj kõn aorõkin ad aikuj kõjparok bwe jen jab tũbbo̦k ak l̦õkatip im kõm̦m̦an an ro jet l̦õkatip.

18:6, 7

  • “L̦õkatip ko” ej jitõñl̦o̦k ñan kõm̦m̦an ko ak wãween ko me rej tõll̦o̦k juon armej ñan an kõm̦m̦ane juon men enana, ak tũbbo̦k ilo m̦anit ko rettoon im rebõd, ak buñ jãn tõmak ilo an kõm̦m̦ane juon jerawiwi

  • Jabdewõt eo ej kõm̦m̦an an ro jet l̦õkatip enaaj em̦m̦anl̦o̦k ñe rar lukwõj juon dekã in irir n̦a ikenwan im jol̦o̦ke ilo̦jet

Dekã in irir

18:8, 9

  • Jesus ear kakapilõklõk rũkal̦oor ro an bwe jekdo̦o̦n ñe juon men elukkuun aorõk ippãer ãinwõt peier ak mejãer, ak ñe ej kõm̦m̦an aer l̦õkatip im kõjebwãbweik er, rej aikuj in jol̦o̦ke

  • Enaaj kar em̦m̦anl̦o̦k ñe rej jol̦o̦ke men in im del̦o̦ñ ilo Aelõñ eo an Anij jãn aer dãpiji wõt im jako ilo Geena, eo ej kõkkar kõn jako ñan indeeo

Ta eo ilo mour e aõ me ej kõm̦m̦an menin l̦õkatip ak tũbbo̦k, im ewi wãween aõ kõjparok bwe in jab kal̦õkatipi ro jet?