Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 MOURIN KŨRJIN

Kilen bwe En Em̦m̦anl̦o̦k Wõt Ad Kwal̦o̦k Naan—Kõjerbal Kajjitõk Ko

Kilen bwe En Em̦m̦anl̦o̦k Wõt Ad Kwal̦o̦k Naan—Kõjerbal Kajjitõk Ko

UNIN AN AORÕK KÕL IN: El̦aññe l̦õmn̦ak ko ilo ‘bũruon armej rej ãinwõt dãn ko rem̦wilal̦,’ innem alikkar bwe kajjitõk ko rej ãinwõt juon kein kekõb ilo kõkkar ñan tuuri m̦wilal̦in bũrueer. (JK 20:5) Kajjitõk ko rej kõm̦m̦an bwe armej ro jej kõnono ippãer ren kwal̦o̦k l̦õmn̦ak ko aer. Uwaak ko aer ñan kajjitõk ko jaar lukkuun kõpooji renaaj jipañ kõj ñan mel̦el̦e kõn eñjake ko aer im aikuj eo aer. Jesus ear kõjerbale kajjitõk ko rejejjet. Ewi wãween ad l̦oore joñak in an?

KILEN KÕM̦M̦ANE:

  • Kwal̦o̦k kajjitõk ko rej kõm̦akũt armej ro ñan kwal̦o̦k l̦õmn̦ak ko aer. Jesus ear kwal̦o̦k kajjitõk ko ilo juon wõt iien ñan lale ta l̦õmn̦ak eo an rũkal̦oor ro an. (Mt 16:13-16; be-E 238 pãr. 3-5) Kajjitõk ta ko kwõmaroñ kõjerbali ñan bõk l̦õmn̦ak ko an armej ro?

  • Kwal̦o̦k kajjitõk ko renaaj tõll̦o̦k er ñan uwaak eo ejim̦we. Ke Jesus ear kajim̦we l̦õmn̦ak eo an Piter, ear kõjerbal kajjitõk ko me rar tõll̦o̦k Piter ñan uwaak eo ejim̦we. (Mt 17:24-26) Kain kajjitõk rot ko kwõmaroñ kõjerbali ñan jipañ armej ro ñan tõpar uwaak eo ejim̦we?

  • Kwal̦o̦k am̦ nõbar im kam̦m̦oolol er. Ke juon skraib ear ‘jim̦we an uwaak,’ Jesus ear kwal̦o̦k an nõbare. (Mk 12:34, UBS) Ewi wãween am̦ nãj kwal̦o̦k am̦ nõbar juon armej me ej uwaake kajjitõk eo am̦?

ALWÕJE M̦ÕTTAN EO JINOIN ILO PIJA EO ETAN, DO THE WORK THAT JESUS DID​—TEACH, IM UWAAKE KAJJITÕK KEIN:

  • Etke waanjoñak eo ejjab lukkuun jejjet im em̦m̦an meñe mel̦el̦e ko rejim̦we?

  • Etke jejjab aikuj in baj kõmmel̦el̦e wõt?

ALWÕJE M̦ÕTTAN EO KEIN KARUO ILO PIJA EO, INNEM UWAAKE KAJJITÕK KEIN:

  • Ewi wãween an kar eo jeid im jatid kõjerbali kajjitõk ko rejejjet ñan tõpar bũruon rũkkatak eo?

  • Ta wãween ko jet ear kõjerbali ilo an katakin me jemaroñ l̦oori?

Wãween ad katakin emaroñ jelõt ro jet ilo wãween et? (Luk 24:32)