Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 MOURIN KŨRJIN

“Kwõn Kautiej Jem̦am̦ im Jinõm̦”

“Kwõn Kautiej Jem̦am̦ im Jinõm̦”

Ke Jesus ear pãd ioon lal̦ in, ear lukkuun kaalikkar kien in: “Kwõn kautiej jem̦am̦ im jinõm̦.” (Ex 20:12; Mt 15:4) Jesus ear maroñ ba naan kein kõnke ear “pokake wõt” jemãn im jinen ke ear jo̦dikdik. (Luk 2:51, UBS) Im ke ear rũtto, ear loloorjake bwe en kab wõr juon enaaj lale im kõjparoke lel̦l̦ap eo jinen ãlikin an mej.​—Jon 19:26, 27, UBS.

Ilo bar raan kein ad, jo̦dikdik ro rej kwal̦o̦k aer kautiej jineer im jemãer ilo aer pokake er im kõnono ilo kautiej ñan er. Ilo m̦ool, ejjel̦o̦k juon iien enaaj bõjrak kien eo ñan kautiej rũtto ro jined im jemãd. Meñe kiiõ relel̦l̦ap im l̦al̦l̦ap, ak jej aikuj wõnm̦aanl̦o̦k wõt im kautiej er ilo ad katak jãn jel̦ã im imminene ko aer kõn mour. (JK 23:22, UBS) Bar juon wãween, jej kautiej ro jined im jemãd me relukkuun rũtto ej ilo ad lale er im kabwe aikuj ko aer. (1Ti 5:8, UBS) Jekdo̦o̦n ñe kõj jo̦dikdik ak rũtto, eaorõk bwe en em̦m̦an ad kõnono ippãn ro jined im jemãd kõnke eñin ej ki eo ñan kautiej er.

ALWÕJE PIJA EO REJ JIÑAIKI ILO JUON WHITEBOARD ETAN, HOW CAN I TALK TO MY PARENTS? IM UWAAKI KAJJITÕK KEIN:

  • Etke emaroñ pen am̦ kõnono ippãn jinõm̦ im jem̦am̦?

  • Elemen am̦ kwal̦o̦k kautiej ñan jinõm̦ im jem̦am̦ ñe kwõj kõnnaan ñan er?

  • Etke ewõr tokjãn am̦ kate eok ñan kõnono ippãn rũtto ro jinõm̦ im jem̦am̦? (JK 15:22)

    Am̦ kõnono ippãn jinõm̦ im jem̦am̦ enaaj jipañ eok ñan lo jeraam̦m̦an ilo mour n̦e am̦