Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Jerbal eo Ad im Wãween Ad Mour–Kein Katak  |  Jãnwõde 2018

 KATAK KO RAORÕK JÃN NAANIN ANIJ | MATU 6-7

Wõnm̦aanl̦o̦k Wõt im Pukot M̦okta Aelõñ Eo

Wõnm̦aanl̦o̦k Wõt im Pukot M̦okta Aelõñ Eo

Ilo kar jar eo an Irooj, Jesus ear kwal̦o̦k bwe men ko rej ekkejell̦o̦k ñan karõk eo an Jeova im Aelõñ eo rej aikuj men ko m̦oktata jej l̦õmn̦ak kaki.

6:9-13

 • Etan Anij

  Aelõñ eo an Anij

  Ankilaan Anij

 • Kijed ilo raan eo

  Jol̦o̦k ad bõd

  Lo̦mo̦o̦ren kõj jãn menin kapo ko an rinana eo

Men ko me rej ekkejell̦o̦k ñan Aelõñ eo an Anij im imaroñ jar kaki:

 • Wõnm̦aanl̦o̦k ko ilo jerbalin kwal̦o̦k naan

 • Bwe kajoor eo an Anij en jipañ ro rej iioon jum̦ae im matõrtõr

 • Bwe Anij en kõjeraam̦m̦an jet jerbalin ekkal ko rej wal̦o̦k kiiõ im iien ko jej leto letak peba in kũr eo ak karõk ko ãierl̦o̦k wõt

 • Bwe Anij ej lel̦o̦k mãlõtlõt im kajoor eo an ñan jipañ em̦m̦aan ro rej tõl

 • Men ko jet