Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Jeova Ej Anij eo Wõt Em̦ool

Ilo kar 900 jim̦a iiõ ko, m̦okta jãn Kũraij, ewõr poktak ko rar wal̦o̦k ilo lal̦ in ikõtaan em̦m̦an im nana. Ilaija ear mour ibwiljin armej ro ejjel̦o̦k aer tõmak, im bareinwõt kiiñ eo me ear oktak im jum̦ae Jeova, kab bũrij ro relãj im nana, ijoke ekar jab make iaan. Jen lale ewi wãween an kar Jeova make kwal̦o̦k bwe e wõt ej Anij eo em̦ool im wãween an bar kaalikkar men in ilo raan kein.

Ej pedped ioon 1 Kiiñ 16:29-33, UBS; 1 Kiiñ 17:1-7, UBS; 1 Kiiñ 18:17-46, UBS; im 1 Kiiñ 19:1-8, UBS.