Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 BAAT 1

Ilo Wãween Et Jej Roñjake Anij?

Ilo Wãween Et Jej Roñjake Anij?

Ñe jej riiti Baibõl̦ eo, ej ãinwõt ñe Anij ej kõnono ñan kõj. 2 Timote 3:16

Anij ear kõm̦m̦akũt jet em̦m̦aan ro ñan je l̦õmn̦ak ko an ilo bok eo ekwõjarjar, Baibõl̦ eo. Mel̦el̦e ko iloan bok in el̦ap aer aorõk im Anij ekõn̦aan bwe kwõn jel̦ã kaki.

Anij emaroñ letok mãlõtlõt ñan kõj. Ejel̦ã ta eo em̦m̦an ñan kõj. El̦aññe kwõj roñjake Anij, kwõnaaj mãlõtlõt ilo men ko kwõj kõm̦m̦ani.Jabõn Kõnnaan Ko 1:5.

Anij ekõn̦aan bwe armej otemjej ren riiti Baibõl̦ eo. Ewõr kiiõ Baibõl̦ ilo elõñ kajin ko.

El̦aññe kwõj kõn̦aan roñjake Anij, kwõj aikuj riiti Baibõl̦ eo im mel̦el̦e kõn ta eo ej ba.

 Armej ro ipel̦aakin lal̦ rej katak kõn Anij. Matu 28:19

Ri Kõnnaan ro an Jeova remaroñ jipañ eok ñan mel̦el̦e kõn Baibõl̦ eo.

Rej katakin armej ro ipel̦aakin lal̦ in kõn men ko rem̦ool kõn Anij.

Ejjel̦o̦k on̦ean am̦ katak Baibõl̦ ippãer. Bareinwõt kwõmaroñ katak kõn Anij ilo Im̦õn Kweilo̦k eo an Ri Kõnnaan ro an Jeova.