Enañin aolep armej ro ilo raan ko an Noa rar kõm̦m̦ani men ko renana. Jenesis 6:5

Ear wõr nejin Adam im Iv. Kõn men in, elõñ armej ro rar pãd ioon lal̦. Tokãlik, jet iaan enjel̦ ro rar kobal̦o̦k ippãn Setan im jum̦ae Anij.

Enjel̦ rein rar ukot m̦õõraer ñan em̦m̦aan bwe ren pãleek kõrã ro ioon lal̦. Kõrã ro rar keotak nejin enjel̦ rein renana. Ajri ro nejier rar lukkuun dipen im lãj.

Eñin unin lal̦ ear obrak kõn armej ro renana. Baibõl̦ eo ej ba: ‘El̦ap nana ko an armej ioon lal̦, im l̦õmn̦ak otemjej i bũrueer renana wõt aolep iien.’

 Noa ear roñjake Anij im kõm̦m̦ane wa eo. Jenesis 6:13, 14, 18, 19, 22

Noa ear juon armej em̦m̦an. Jeova ear jiroñ Noa bwe enaaj bõktok juon ibwijleplep im ko̦kkure armej ro renana.

Anij ear bar jiroñ Noa bwe en jek juon wa kileplep. Innem ear ba bwe en̦ bõk baam̦le eo an kab aolep kain menin mour ko im del̦o̦ñ iloan wa eo.

Noa ear kakkõl armej ro bwe enaaj itok juon Ibwijleplep. Bõtab rar jab roñjake. Jet rar kajjirere kake Noa im jet rar dike e.

Ke ear m̦õj wa eo, Noa ear kadel̦o̦ñ menin mour ko.