Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Roñjake Anij im Kwõnaaj Mour Indeeo

Rũkõm̦anm̦an eo ekõn̦aan tõl, kõjparok, im kajeraam̦m̦an kõj.

Naan in Ijjino

Kõn an Anij yokwe armej, ej katakin kõj ñan mour ilo wãween eo em̦m̦antata.

Ilo Wãween Et Jej Roñjake Anij?

Jej aikuj jel̦ã ta eo jen kõm̦m̦ane im jel̦ã wõn emaroñ jipañ kõj.

Wõn Anij eo Em̦ool?

Jemaroñ jel̦ã etan im jet iaan wãween ko ippãn.

Kar Ewi Wãween Mour ilo Jikin Kallib in Iden?

Bok eo m̦oktata ilo Baibõl̦ ej kwal̦o̦ke.

Wõn Ro Rar Roñjake Naan in Kakkõl eo kõn Ibwijleplep eo im Wõn Ro Rar Jab?

Wãween an kar armej ro uwaake Noa ear kaalikkar ta?

Ta eo Jej Katak jãn Men ko Rar Wal̦o̦k ilo Ibwijleplep Eo?

Ejjab baj juon bwebwenato in jem̦aan bajjek wõt.

Wõn in Jijej?

Etke eaorõk bwe jen jel̦ã kõn e?

Ta Tokjãn Mej eo an Jijej ñan Kwe?

Enaaj kõm̦m̦an bwe jen maroñ bõk elõñ jeraam̦m̦an ko.

Ñããt Lal̦ in Enaaj Erom Juon Pedetaij?

Baibõl̦ eo ear kanaan kõn jet men ko renaaj wal̦o̦k ñe enaaj epaaktok iien eo.

Ta Jeraam̦m̦an ko Anij Enaaj Lil̦o̦k ñan Ro Rej Roñjake E?

Jeraam̦m̦an ko im kwõban kõn̦aan jako jãni.

Jeova Ej Ke Roñjake Jar ko Ad?

Ta ko kwõmaroñ kõnnaan kaki ñan E?

Ewi Wãween Baam̦le eo Am̦ Emaroñ M̦õn̦õn̦õ?

Rũkõm̦anm̦an eo ej kwal̦o̦k naan in kakapilõk ko rem̦m̦antata.

Ta ko Jej Aikuj Kõm̦m̦ani ñan Kabuñbũruon Anij

Ewõr men ko ej diki, im men ko ej yokwi.

Ewi Wãween Kwõmaroñ Kwal̦o̦k Am̦ Tiljek im Eddãp Wõt ñan Jeova?

Kõn̦aan eo ñan tiljek enaaj jelõt pepe ko kwõj kõm̦m̦ani.