Etal ñan katak ko ilo bok in

Kwo Kõnan ke Jelã Mol Eo?

Kwo Kõnan ke Jelã Mol Eo?

MOL eo kin ta? Kin jet ian kajitõk ko raorõk tata im armij ro rar kajitõk kaki. Bõlen kwar make lemnak kin kajitõk kein einwõt:

  • Emol ke an Anij lukkun kea kin kij?
  • En jemlok ke tarinae im eñtan?
  • Ta eo ej walok ñan kij ñe jej mij?
  • Ewõr ke jabdewõt kejatdikdik ñan ro remij?
  • En ewi wãwen aõ maroñ jar bwe Anij en eoroñ iõ?
  • En ewi wãwen aõ maroñ lo mõnõnõ ilo mour?

Kwon kar kabukõti uak ko ñan kajitõk kein jen ia? Elañe kwar kabukõti ilo library ko ak jikin wia book ko, kwo maroñ kar lo elõñ thousand book ko rej ba rej uake kajitõk kein. Bõtab, ekkã an book kein jab errã ibben don. Book ko jet einwõt remõn jidik wõt ien ak ejjabto tokelik rej aikwij in kõkãli kin air mor im eñin unin air bar ukõti ak kõmman juõn ekãl.

Bõtab, ewõr juõn book im ej kwalok uak ko rejejjet. Ej juõn book in mol. Jesus Christ ear ba ilo an jar ñan Anij: “Am in nan mol eo.” (Jon 17:17) Rainin jejelã bwe Nan in ej Bible eo Ekwojarjar. Ilo page ko tok, kwonaj lo uak ko ralikar jen Bible, uak ko remol ñan kajitõk ko ilõñ.

Emol ke an Anij Lukkun Kea Kin Kij?

Juõn emaan ej bed ibwiljin armij ro

ETKE EWALOK KAJITÕK IN: Jej mour ilo juõn lal im eobrak kin lej im jab ekajet jimwe. Elõñ kabuñ ko rej katakin bwe eñtan ko jej iioni rej ankilan Anij.

MEN EO BIBLE EJ KATAKIN: Anij eban kõmman nana. Job 34:10 ej ba: “En etolok jen Anij, bwe En kõmõn nana!” Karõk ko an Anij kin armij ro rej menin yokwe. Eñin unin an kar Jesus katakin kij bwe jen jar: “Jememuij i lõñ,…En itok Am ailiñ. Ren kõmõnmõn ankil Am einwõt i lõñ, bareinwõt ion lõl.” (Matu 6:9, 10) Kin an Anij lukkun kea kake kij, ear kõmman jabdewõt men ear aikwiji bwe karõk ko an ren jejjet im mol.—Jon 3:16.

Bar lale Jenesis 1:26-28; Jemes 1:13; im 1 Piter 5:6, 7.

En Jemlok ke Tarinae im Eñtan?

Ri tarinae ro

ETKE EWALOK KAJITÕK IN: Tarinae ej bõk wõt mour an elõñ armij ro. Eñtan ko rej jelet kij aolep.

MEN EO BIBLE EJ KATAKIN: Emwij an Anij kanan kin juõn ien ñe enaj kõmman ainemõn iaolepen lal. Iumin Ailiñ eo an, juõn kien ilañ, armij renaj “mwij air katak tõrinae.” Ilo mol, renaj “wure jãji ko air ilo plau ko.” (Aiseia 2:4) Anij enaj kajemlok nana otemjej im eñtan. Bible eo ej kallimur: “E [Anij] naj kõmõraik jen mejeir dren in kemjãlãl otemjej, im e naj ejelok bar mij, im re jamin bar liãjlol, ak jõñ, ak iñtan; bwe men ko mokta [ekoba nana im eñtan ko rainin] re joko.”—Reveles̃õn 21:3, 4.

Bar lale Sam 37:10, 11; 46:9; im Micah 4:1-4.

Ta eo ej Walok ñan Kij Ñe Jej Mij?

Juõn uliej

ETKE EWALOK KAJITÕK IN: Enañin aolep kabuñ ko an lal rej katakin bwe ewõr juõn men iloan armij eo im ej mour manlok wõt elikin an mij. Jet rej tõmak bwe eo emij emaroñ kokkure eo emour ak Anij ej kajeik ro renana ilo an liakelok ir ñan eñtan indio ilo Hedis.

MEN EO BIBLE EJ KATAKIN: Ilo ien an juõn mij, ejako. Ekklisiastis 9:5 ej ba: “Ro re mij…ejelok air jela.” Ke ro remij ejako air jelã, eñjake, ak ejelok air maroñ ñan kõmman jabdewõt, rejjab maroñ kokkure—ak jibañ—eo emour.—Sam 146:3, 4.

Bar lale Jenesis 3:19 im Ekklisiastis 9:6, 10.

Ewõr ke Jabdewõt Kejatdikdik ñan Ro Remij?

Ajiri eo ej buromõj kinke emij juõn eo ej yokwe

ETKE EWALOK KAJITÕK IN: Jekõnan mour, im jekõnan lo mõnõnõ ilo ad mour ibben ro rejitenburu ibbed. Ej biktokin armij ñan ad kõnan bar lo ro rejitenburu ibbed im rar mij.

MEN EO BIBLE EJ KATAKIN: Enañin aolep ro im rar mij naj kajerkakbijeik ir. Jesus ear kallimur bwe “ro otemjej rej ber ilo lũp ko, re naj…drioijtok.” (Jon 5:28, 29) Ñan an errã ibben karõk eo an Anij ilo jinoin, ro im renaj jerkakbiji enaj bellok ñan ir juõn ien bwe ren mour ilo paradise ion lal. (Luk 23:43) Kallimur in enaj koba ejmour im mour indio ñan armij ro rar bokake. Bible eo ej ba: “Ro remõn re naj jolit ene eo, im jokwe iloan ñõn in drio.”—Sam 37:29.

Bar lale Job 14:14, 15; Luk 7:11-17; im Jerbal 24:15.

En Ewi Wãwen Aõ Maroñ Jar bwe Anij En Eoroñ Iõ?

Juõn emaan ej jar

ETKE EWALOK KAJITÕK IN: Armij ro ilo enañin aolep kabuñ ko rej jar. Ijoke, elõñ rej lemnak ejelok uak ñan jar ko air.

MEN EO BIBLE EJ KATAKIN: Jesus ear katakin kij bwe jen jab eliji ejja nan ko ilo jar ko ad. “Ñe komij jar,” ear ba, “komin jab elij bata.” (Matu 6:7) Elañe jekõnan bwe Anij en eoroñ jar ko ad, jenaj aikwij jar ilo juõn wãwen ej buñburuen kake. Ñan kõmmane men in, jenaj aikwij katak kin ta ankilan Anij inem jar ekkar ñan jelã in. Ilo 1 Jon 5:14 ej kamelele: “Bwe elañe jej kajitõk iben kin jabrewõt men eo ekar ñõn ankil An [Anij], Ej roñjake kij.”

Bar lale Sam 65:2; Jon 14:6, 14; im 1 Jon 3:22.

En Ewi Wãwen Aõ Maroñ Lo Mõnõnõ ilo Mour?

Juõn kõrã ej bukõt mõnõnõ ilo mour eo an ikijen an readi Bible eo

ETKE EWALOK KAJITÕK IN: Elõñ armij rej tõmak bwe men ko rej menin kamõnõnõik ir ej money, buñbuñ, ak air wõleo ak deeo. Kin men in, rej kate ir ñan kabukõt men kein—ak rejjab lo mõnõnõ.

MEN EO BIBLE EJ KATAKIN: Jesus ear kalikar key eo ñan lo mõnõnõ ke ear ba: “Emõnõnõ ro rejelã ke rej aikwiji men ko an Jitõb.” (Matthew 5:3) Kõl eo wõt ñan lo mõnõnõ eo emol ej elañe jej kõtõbrak aikwij eo ad eaorõktata—ad kõnan jelã kin mol eo kin Anij im karõk ko an kin kij. Mol eo in jej lo ilo Bible. Ad jelã mol eo enaj jibañ kij kile ta men eo elukkun aorõk im ta eo ejjab. Ad kõtlok bwe mol eo jen Bible eo en tel bebe ko im kõmman ko ad enaj tellok ñan juõn mour elap tokjen.—Luk 11:28.

Bar lale Jabõn Kennan ko 3:5, 6, 13-18 im 1 Timote 6:9, 10.

Eñin jet ian uak ko rekadu jen Bible eo ñan kajitõk kein jiljino. Kwo kõnan ke bõk melele ko relaplok? Ejelok bere, elañe kwoj ian ro “rej aikwij men ko an jitõb,” alikar kwonaj kõnan. Kwo maroñ lemnak kin kajitõk ko jet einwõt: ‘Elañe emol an Anij kea kin kij, inem etke ear kõtlok wõt bwe en lap nana im eñtan ilo aolepen bwebwenato ko an armij? Ewi wãwen imaroñ kakõmõnmõnlok mour in family eo aõ?’ Bible eo ej letok uak ko reyu im rekamõnõnõ ñan kajitõk kein im ko jet.

Bõtab, elõñ rej aibedbed in etale Bible eo. Rej lemnak bwe book in elap an lap im jet ien ebin melele kake. Kwo kõnan ke bõk jibañ ñan lo uak ko ilo Bible? Ri Kennan ro an Jehovah rebojak in lewõj ñan yuk ruo kein jibañ ko.

Mokta, brochure eo Ta Eo Anij Ekõnan bwe Jen kõmmõne? kar kõmmane ñan jibañ armij ro re boub bwe ren etale uak ko ralikar jen Bible eo ñan kajitõk ko raorõk. Kein jibañ eo kein karuo eñin, katak Bible imweo imõm ilo ejelok wõnãn. Juõn ian Ri Kennan ro an Jehovah eo ej jokwe ilo bukwon eo am im ewõr an maroñ ñan katakin Bible, enaj iwõj ñan mweo imõm ilo ien eo emõn ibbam im kamelele kin Bible eo jidik kin jidik ilo kajjojo week. Elõñ million armij ro, iaolepen lal, rej bõk tokjen program in. Elõñ ian rein rar bõk jemlok in: “Ij kab lo mol eo!”

Ebar ejelok juõn mweiuk elaplok bwe juõn en loe. Mol eo jen Bible ej kanemkwoj kij jen tõmak wan, bwok, im mijak eo ejõkkar. Ej letok juõn kejatdikdik, unin mour, im lañliñ. Jesus ear ba: “Kom naj jela mol, im mol e naj kõmõnmõn anemkwojami.”—Jon 8:32.

1. Juõn emaan ej katak kin ta eo Bible ej katakin; 2. Juõn kõrã ej katak kin ta eo Bible ej katakin