Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Uwaak ko ñan 10 Kajjitõk ko Jo̦dikdik Ro Rej Kajjitõk

Kappukot naanin rõjañ im naanin tõl ko me remaroñ jipañ eok ñan jel̦ã kõm̦adm̦õd apañ ko kwõj iiooni.

KAJJITÕK 1

Wõn Ña?

Am̦ jel̦ã kõn men ko kwõj kaorõki, kajoor ko am̦, joñan maroñ ko am̦, im kõttõpar ko am̦ enaaj jipañ eok ñan kõm̦m̦ani pepe ko rejim̦we ñe ro jet rej kajjioñ in kapo kwe.

KAJJITÕK 2

Etke Ij Inepata kõn Kããeõ im Meja?

Enana ke am̦ mour kõn jekjekũm̦ ilo kilaaj eo? Ta l̦õmn̦ak eo ejim̦we kwõj aikuj bõke kõn wãween ko kwõj aikuj in kakõm̦anm̦anil̦o̦k kõn kwe make?

KAJJITÕK 3

Elemen Aõ Kõnnaan Ippãn Jinõ im Jema?

Erkein men ko remaroñ jipañ kapidodoikl̦o̦k wãween am̦ kõnnaan ippãerro.

KAJJITÕK 4

Ñe Ij Kõm̦m̦an Bõd, Ta eo Ij Aikuj Kõm̦m̦ane?

Ejjabto jãn kiiõ, kwõnãj baj kõm̦m̦an wõt bõd—aolep armej rej bõd. Ak ta eo kwõnaaj kõm̦m̦ane kiiõ?

KAJJITÕK 5

Ta eo Imaroñ Kõm̦m̦ane Ñe Rej Kõmãnniñ ak Kapowerwõr ñan Ña ilo Jikuul̦?

Jab l̦õmn̦ak bwe kwom̦õjn̦o̦! Ilo m̦ool, kwõmaroñ wiin jãn ro rej kõmãnniñ ak kapowerwõr meñe kwõjjab ire ippãer.

KAJJITÕK 6

Elemen Aõ Jum̦ae M̦anit ko Renana im Menin Kapo ko jãn Jo̦dikdik ro Jet?

Jet iien ejjab pidodo ñan jutak pen kõn ta eo kwõjel̦ã bwe ejim̦we.

KAJJITÕK 7

Elemen Aõ Kõjparok Eõ jãn Menin Kapo eo ñan Pãd Ippãn Doon?

L̦õmn̦ak kõn jet iaan men ko rar wal̦o̦k ñan jo̦dikdik ro me em̦õj aer pãd ippãn doon.

KAJJITÕK 8

Ta eo Ij Aikuj Jel̦ã Kake Ñe Juon L̦addik Ej Kaabin̦õn̦õik Eõ?

Ekkã an rinana ro jibadek ro redik im ko̦kkure er. Ta eo enaaj jipañ eok kijenmej kõn men in enana ej wal̦o̦k?

KAJJITÕK 9

Ij Aikuj Ke Tõmak ilo Evolution?

Ta kõmel̦el̦e eo epidodol̦o̦k ad mel̦el̦e?

KAJJITÕK 10

Elemen an Baibõl̦ Maroñ Jipañ Ña?

Elõñ armej rej ba bwe Baibõl̦ eo ej juon bokin ino̦ñ, an rijem̦aan ro wõt, ak bwe epen ñan mel̦el̦e kõn an m̦wilal̦. Ak ejjab m̦ool men in.