1. Jesus ear itok jãn ia?

Etke ear pidodo an armej ro kepaake Jesus?—MATU 11:29; MARK 10:13-16.

El̦ap an Jesus oktak jãn armej ro kõnke ear mour ilañ ãinwõt juon enjel̦ m̦okta jãn an kar l̦otak ãinwõt juon armej ilo lal̦ in. (Jon 8:23) Ear menin kõm̦anm̦an eo an Anij m̦oktata, im ear jipañ Anij ñan kõm̦anm̦an men otemjej. Bõtab ejjel̦o̦k juon ear jipañ Jeova ke ear kõm̦anm̦an Jesus. Eñin unin an Baibõl̦ eo ba bwe Jesus ej “make wõt nejin” Anij. (Jon 1:14, UBS) Jesus ear bar jerbal ãinwõt Ri Kõnono eo an Anij, eñin unin kar bar n̦aetan “Naan eo.”​—Riit Jabõn Kõnnaan 8:22, 23, 30, UBS; Kolosse 1:15, 16, UBS.

2. Etke Jesus ear itok ñan lal̦ in?

Anij ear kõm̦m̦an bwe Nejin en erom juon niñniñ ilowaan lo̦jien juon bõjin in Israel etan Meri. Kõn men in, jemen Jesus ear jab juon em̦m̦aan. (Luk 1:30-35) Etke Jesus ear itok ñan lal̦ in? Kein kajuon, ear itok bwe en katakin armej ro m̦ool eo kõn Anij. Kein karuo, ear itok bwe en likũt juon joñak em̦m̦an ñan kõj kõn wãween jemaroñ kabuñbũruon Anij meñe jet iien epen. Im kein kajilu, ear itok bwe en aje mour eo an ñan “lo̦mo̦o̦ren elõñ armej.”​—Riit Matu 20:28, UBS.

3. Jesus ear lo̦mo̦o̦ren kõj jãn ta?

Ñan karõl̦o̦k juon armej jãn aer m̦ane, ekkã aer aikuj kõl̦l̦ã on̦ean. (Exodus 21:29, 30, UBS) Ejjab ankilaan Anij bwe armej ro ren rũttol̦o̦k im mej. Jejaam̦ ba men in? Anij ear jiroñ em̦m̦aan eo m̦oktata bwe el̦aññe enaaj jerawiwi, eokwe enaaj mej. Kõn men in, el̦aññe Adam ear jab jerawiwi, eban kar mej. (Jenesis 2:16, 17; 5:5) Ekkar ñan Baibõl̦ eo, armej rej mej kõn wõt kar men eo Adam ear kõm̦m̦ane. Innem, aolep ro inen Adam rej bõdañe im jerawiwi im mej. Jej aikuji  juon bwe en lo̦mo̦o̦ren kõj ak kõl̦l̦ã on̦ean ad maroñ rõl̦o̦k jãn mej, eo ej itok jãn Adam.​—Riit Rom 5:12; 6:23.

Wõn emaroñ kõl̦l̦ã on̦ean ad maroñ rõl̦o̦k jãn mej? Ñe jej mej, jej kõl̦l̦ã on̦ean jerawiwi ko ad make wõt. Kõnke jejjab weeppãn, jejjab maroñ kõl̦l̦ã on̦ean jerawiwi ko an ro jet.​—Riit Sam 49:7-9.

4. Etke Jesus ear aikuj mej?

Jesus eoktak jãn kõj kõnke eweeppãn. Kõn men in, ear jab aikuj mej ñan kõl̦l̦ã on̦ean jerawiwi ko an kõnke ejjel̦o̦k an kar jerawiwi. Bõtab, Jesus ear mej im kõl̦l̦ãik on̦ean jerawiwi ko an ro jet. Anij ear kwal̦o̦k joñan an yokwe armej ro ilo an kar jilkintok Nejin bwe en mej kõn kõj. Jesus ear bareinwõt kwal̦o̦k joñan an yokwe kõj ilo an kar pokake Jemen im aje mour eo an ñan kõl̦l̦ã on̦ean jerawiwi ko ad.​—Riit Jon 3:16; Rom 5:18, 19, UBS.

5. Ta eo Jesus ej kõm̦m̦ane kiiõ?

Ke Jesus ear pãd ioon lal̦ in, ear kõmour ro renañinmej, kõm̦m̦an bwe ro remej ren bar mour, im jipañ armej ro me rar eñtaan. Aolep men kein rar kalikkar ta ko Jesus enaaj kõm̦m̦ani ilo raan ko rej pãd im̦aan ñan aolep armej ro me rej pokake Anij. (Matu 15:30, 31; Jon 5:28) Ãlikin an kar Jesus mej, Anij ear kajerkakpejeik e ãinwõt juon enjel̦. (1 Piter 3:18) Innem Jesus ear kõttar ituanbijmaroñin Anij m̦ae iien Jeova ear kairooje ioon aolepen lal̦ in. (Hibru 10:12, 13) Jesus ej kiiõ Kiiñ ak Irooj ilañ. Rũkal̦oor ro an Jesus rej kwal̦o̦k kõn ennaan in em̦m̦an ipel̦aakin lal̦ in.​—Riit Daniel 7:13, 14; Matu 24:14.

M̦õttan jidik Jesus enaaj kõjerbale kajoor im maroñ eo an ãinwõt Kiiñ im kõm̦m̦an bwe ejjel̦o̦k juon armej en bar eñtaan. Enaaj bareinwõt jol̦o̦k ro renana im rej kaeñtaan ro jet. Aolep ro im rej tõmak ilo Jesus ilo aer pokake e renaaj mour indeeo ilo juon pedetaij ijin ioon lal̦.​—Riit Sam 37:9-11.