1. Etke jej aikuj kabuñ ñan Anij?

Anij eo em̦ool ear kõm̦anm̦an men otemjej. Ejjel̦o̦k jinoin im ebar ejjel̦o̦k jem̦l̦o̦kin. (Sam 90:2) Anij in ear letok ennaan eo em̦m̦an me ej wal̦o̦k ilo Baibõl̦ eo. (1 Timote 1:11, UBS) Kõnke Anij ear letok mour ñan kõj, jej aikuj kabuñ ñan e wõt.Riit Revelesõn 4:11.

2. Kain Anij rõt e?

Ejjel̦o̦k juon armej enañin lo Anij kõnke ej juon Jetõb. Mel̦el̦ein men in bwe eutiejl̦o̦k im ekajoorl̦o̦k Anij jãn armej ro im menin mour ko ilo lal̦ in. (Jon 1:18; 4:24) Meñe jejjab maroñ lo Anij, bõtab menin kõm̦anm̦an ko an remaroñ jipañ kõj bwe jen jel̦ã kõn eñjake im l̦õmn̦ak ko an. Ñan waanjoñak, elukkuun lõñ kain leen wõjke ko renno̦ im wũt ko reaiboojoj. Men kein rej kaalikkar bwe Anij emãlõtlõt im ej yokwe kõj. Joñan kilepen lal̦ in im iju ko ilañ rej kaalikkar joñan an kajoor.Riit Rom 1:20, UBS.

Jemaroñ kal̦apl̦o̦k ad jel̦ã kõn eñjake im l̦õmn̦ak ko an Anij ilo ad riiti Baibõl̦ eo. Ñan waanjoñak, Baibõl̦ eo ej kwal̦o̦k ta ko Anij ekõn̦aan im ta ko ejjab kõn̦aan. Ej bareinwõt kwal̦o̦k kõn wãween an Anij kõm̦m̦an ñan armej ro, im ta ko ej kõm̦m̦ani ñe armej ro rej kõm̦m̦ani men ko rem̦m̦an ak men ko renana.Riit Sam 103:7-10.

3. Ewõr ke etan Anij?

Jijej ear ba: “Jememwõj i lañ, En Kwõjarjar Etam̦.” (Matu 6:9) Elõñ an Anij taitõl̦, bõtab ewõr juon wõt etan. Eoktak wãween an armej ro ba etan ekkar ñan kajin ko aer. Ilo kajin M̦ajel̦, ekkã ad ba “Jeova.” Ak jet armej rej ba “Yahweh.”Riit Sam 83:18.

Em̦õj aer jol̦o̦k etan Anij jãn elõñ Baibõl̦ ko im likũti naan ak taitõl̦ kein Irooj ak Anij. Bõtab, ke rar je Baibõl̦ eo ilo kar jinoin,  etan Anij ekar wal̦o̦k enañin 7,000 alen. Jijej ear kwal̦o̦k kõn ãt in ke ear katakin armej ro kõn Anij.Riit Jon 17:26.

4. Jeova ej ke yokwe im kaorõk kõj?

Ãinwõt jemen ajri eo ilo pija in, Anij ej kõm̦m̦ani men ko me renaaj em̦m̦an ñan mour ko ad

Kõnke elõñ armej ro rej eñtaan, men in ej ke kaalikkar bwe Anij ejjab yokwe im kaorõk kõj? Eokwe, jet armej rej ba bwe Anij ej kaeñtaan kõj bwe en mãlejjoñ kõj. Bõtab, ejjab m̦ool men in.Riit Jemes 1:13, UBS.

Jeova ear lel̦o̦k ñan armej otemjej maroñ eo bwe ren kããlõt ta ko rekõn̦aan kõm̦m̦ani. Men in ej kaalikkar bwe ej kaorõk kõj kajjojo. El̦ap ad kam̦m̦oolol Anij bwe ej kõtl̦o̦k bwe jen make kããlõt ñan ad karejar ñane. (Joshua 24:15) Bõtab, elõñ armej ro rainin rej kããlõt ñan aer kõm̦m̦ani men ko renana ñan ro jet. Eñin ej juon iaan un ko unin an elõñ armej ro eñtaan. Jeova ej bũrom̦õj ñe ej loe an armej ro eñtaan.Riit Jenesis 6:5, 6.

Jeova Anij ej yokwe kõj im ej kaorõk kõj. Ekõn̦aan bwe jen m̦õn̦õn̦õ. M̦õttan jidik enaaj jol̦o̦k ro im rej kõm̦m̦an bwe armej ro ren eñtaan. Bõtab ilo tõrein, ewõr juon un em̦m̦an im ej kõtl̦o̦k bwe armej ro ren eñtaan ium̦win jidik iien. Jenaaj katak kõn men in ilo naaj Katak 8.Riit 2 Piter 2:9; 3:7, 13.

5. Ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe jen epaakel̦o̦k wõt Anij?

Jeova ekõn̦aan bwe jen kepaake ilo ad jar ñane. Ekõn̦aan jel̦ã kajjien armej ro kajjojo. (Sam 65:2; 145:18) Anij ej m̦õn̦õn̦õ in jol̦o̦k bõd ko ad. Ejel̦ã bwe jej kate kõj ñan kabuñbũruon, meñe jet iien jej likjab. Kõn men in, jemaroñ lukkuun epaake Anij meñe kõj armej jejjab weeppãn.Riit Sam 103:12-14; Jemes 4:8.

Kõnke Jeova ear letok mour ñan kõj, jej aikuj yokwe e el̦apl̦o̦k jãn jabdewõt armej. (Mark 12:30) Kwõj kwal̦o̦k bwe kwõj yokwe Anij ilo am̦ wõnm̦aanl̦o̦k wõt im katak kõn e im kõm̦m̦ani men ko ekõn̦aan bwe kwõn kõm̦m̦ani. El̦aññe kwõj kõm̦m̦ani men kein, kwõnaaj epaakel̦o̦k wõt Anij.Riit 1 Timote 2:4; 1 Jon 5:3.