1. Ta ennaan eo em̦m̦an jãn Anij?

Anij ekõn̦aan bwe armej ro ren m̦õn̦õn̦õ ijin ioon lal̦. Kõnke Anij ej yokwe armej ro, ear kõm̦anm̦an lal̦ in im men otemjej ie. M̦õttan jidik Anij enaaj kõm̦m̦an bwe armej ro otemjej ipel̦aakin lal̦ in ren m̦õn̦õn̦õ. Enaaj jol̦o̦k aolep men ko renana me rej kaeñtaan armej ro.Riit Jeremaia 29:11.

Ejjel̦o̦k juon kien ilo lal̦ in emaroñ jol̦o̦k kowadoñ, nañinmej ak mej. Bõtab, m̦õttan jidik Aelõñ eo an Anij enaaj bõk jikin aolep kien kein ilo lal̦ in. Armej ro me renaaj mour ium̦win kien eo an Anij renaaj lukkuun ãjmour im m̦õn̦õn̦õ. Eñin ej ennaan eo em̦m̦an jãn Anij.Riit Aiseia 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Etke eaorõk bwe jen jel̦ã kõn ennaan in em̦m̦an kiiõ?

Eban bõjrak ad eñtaan m̦ae iien eo Anij enaaj jol̦o̦k armej ro renana jãn lal̦ in. (Zepanaia 2:3) Ñããt eo Anij enaaj kõm̦m̦ane men in? Eokwe, Baibõl̦ eo ear kanaan l̦o̦k im̦aan kõn men ko renana im rej wal̦o̦k kiiõ ñan armej ro ilo lal̦ in. Men kein renana im rej wal̦o̦k kiiõ rej kaalikkar bwe m̦õttan wõt jidik Anij enaaj jol̦o̦k armej ro renana.Riit 2 Timote 3:1-5.

3. Ta eo jej aikuj kõm̦m̦ane kiiõ?

Jej aikuj katak Baibõl̦ eo bwe jen maroñ jel̦ã kõn Anij. Baibõl̦ eo ej ãinwõt juon lõta ñan kõj jãn juon jemed eo el̦ap an yokwe kõj. Baibõl̦ eo ej kwal̦o̦k ta ko jemaroñ kõm̦m̦ani bwe jen maroñ m̦õn̦õn̦õ kiiõ. Ej bareinwõt kwal̦o̦k ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe jen maroñ mour indeeo ioon lal̦ in ilo naaj raan ko rej pãd im̦aan. Jet armej renaaj illu im dike an ro jet katak Baibõl̦ ippam̦. Bõtab, jab kõtl̦o̦k bwe jabdewõt armej en kabbeer eok jãn am̦ katak kõn kallim̦ur ko rem̦m̦an an Anij.Riit Jabõn Kõnnaan 29:25; Revelesõn 14:6, 7, UBS.