Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Juon Ennaan Em̦m̦an Jãn Anij!

 KATAK 9

Ta ko Kwõj Aikuj Kõm̦m̦ani bwe Baam̦le eo Am̦ En Maroñ M̦õn̦õn̦õ?

Ta ko Kwõj Aikuj Kõm̦m̦ani bwe Baam̦le eo Am̦ En Maroñ M̦õn̦õn̦õ?

1. El̦aññe l̦eo im lio rekõn̦aan m̦õn̦õn̦õ ippãn doon, etke ej juon menin aikuj bwe en wõr aer peba in m̦are?

Ennaan eo em̦m̦an ej itok jãn Jeova, Anij eo em̦õn̦õn̦õ. Ekõn̦aan bwe l̦eo, lio im ajri ro nejier ren bar m̦õn̦õn̦õ. (1 Timote 1:11) M̦are ej juon karõk jãn Anij. Ej juon menin aikuj bwe l̦eo im lio en wõr aer peba in m̦are. Etke? Kõnke men in ej kaalikkar bwe l̦eo im lio rej yokwe doon im renaaj tiljek wõt ñan doon. Bareinwõt, ajri ro reban inepata bwe juon iien jemãer im jineer renaaj jepel. Kũrjin ro rej aikuj pokake kien ko an aelõñ eo rej pãd ium̦win im kõm̦m̦an aer peba in m̦are.Riit Luk 2:1, 4, 5.

Ta eo Jeova ekõn̦aan bwe ro me em̦õj aer m̦are ren kõm̦m̦ane? Eokwe, ekõn̦aan bwe l̦eo im lio ren pãd wõt ippãn doon toõn wõt aerro mour. Jeova ekõn̦aan bwe l̦eo im lio ren tiljek wõt ñan doon. (Hibru 13:4) Anij edike ñe l̦eo im lio rej jepel. (Malakai 2:16, UBS) Bõtab, el̦aññe juon iaerro ej l̦õñ, Anij ej kamãlim eo me ear jab l̦õñ bwe en jepel im bar m̦areik juon el̦aññe ekõn̦aan.Riit Matu 19:3-6, 9.

2. Ewi wãween l̦eo im lio rej aikuj kõnnaan im kõm̦m̦an ñan doon?

Jeova ear kõm̦anm̦an em̦m̦aan im kõrã ro bwe ren jipañ doon. (Jenesis 2:18) L̦eo ej bõran baam̦le eo. Kõn men in, l̦eo ej aikuj kabwe aikuj ko an lio pãleen kab ajri ro nejierro. Ej aikuj bareinwõt katakin er kõn Anij. L̦eo ej aikuj l̦apl̦o̦k an yokwe lio ippãn jãn an yokwe e make. L̦eo im lio rej aikuj yokwe doon im kwal̦o̦k kautiej ñan doon. Aolep ri pãlele ro rejjab weeppãn. Kõn men in, rej aikuj jel̦ã kilen jol̦o̦k an doon bõd bwe ren maroñ m̦õn̦õn̦õ wõt ippãn doon.Riit Epesõs 4:31, 32, UBS; 5:22-2533; 1 Piter 3:7, UBS.

 3. Ejim̦we ke ñan jepel jãn eo pãleem̦ el̦aññe ejako amiro m̦õn̦õn̦õ ippãn doon?

El̦aññe epen amiro eo pãleem̦ mour ippãn doon, komiro ej aikuj kate komiro jim̦or ñan yokwe wõt doon. (1 Korint 13:4, 5) Baibõl̦ eo ejjab jiroñ ri pãlele ro bwe ren jepel jãn doon el̦aññe rejaje kilen kõm̦adm̦õde apañ ko me ekkã an ri pãlele ro iiooni.Riit 1 Korint 7:10-13.

4. Ajri ro, ta kõn̦aan eo an Anij ñan kom̦?

Jeova ekõn̦aan bwe kom̦win m̦õn̦õn̦õ. Ej lewõj naan in rõjañ ko rem̦m̦antata bwe kom̦win lukkuun m̦õn̦õn̦õ ilo iien in em̦m̦an dettam̦i. Ekõn̦aan bwe kom̦win roñjake im katak jãn jinemi im jememi. (Kolosse 3:20, UBS) Jeova, Ri Kõm̦anm̦an eo ami, ebar kõn̦aan bwe kom̦win m̦õn̦õn̦õ ilo ami jerbal ñan E im ñan Nejin.Riit Ekklisiastis 11:9–12:1, UBS; Matu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Rũtto ro, ta ko kom̦ij aikuj kõm̦m̦ani bwe ajri ro nejõmi ren m̦õn̦õn̦õ?

Kom̦ij aikuj kate kom̦ im jerbal bwe en wõr an ajri ro nuknuk, kijeir m̦õñã, im aer jikin jokwe. (1 Timote 5:8) Bareinwõt, kom̦ij aikuj katakin er bwe ren yokwe Anij im katak jãn e. (Epesõs 6:4) El̦aññe elukkuun alikkar ami yokwe Anij, joñak in ami em̦m̦an enaaj tõpar bũruon ajri ro nejõmi. El̦aññe naan in katak ko ami ñan ajri ro rej pedped wõt ioon Baibõl̦, men in enaaj lukkuun jipañ ajri ro ilo mour ko aer.Riit Duteronomi 6:4-7; Jabõn Kõnnaan 22:6.

El̦aññe kwõj lel̦o̦k naan in rõjañ ñan ajri ro nejõm̦ im nõbar er kõn aer kate er, men in enaaj lukkuun jipañ er. Bareinwõt, kwõj aikuj kajim̦we im kauwe er. Etke? Kõnke men in enaaj jipañ er bwe ren jab kõm̦m̦ani men ko renana me renaaj bũrom̦õj kaki tokãlik. (Jabõn Kõnnaan 22:15) Bõtab, kwõn kõjparok bwe en jab eddo im lãj wãween am̦ kauwe er.Riit Kolosse 3:21, UBS.

Ri Kõnnaan ro an Jeova rar kõm̦m̦ani elõñ bok ko ñan jipañ ro jemen, jinen im ajri ro nejier. Aolep katak ko ilo bok kein rej itok jãn Baibõl̦ eo.Riit Sam 19:7, 11, UBS.