Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Juon Ennaan Em̦m̦an Jãn Anij!

 KATAK 11

Ewi Wãween An Kien ko An Anij Jipañ Kõj?

Ewi Wãween An Kien ko An Anij Jipañ Kõj?

1. Etke ejim̦we im ekkar bwe Anij en tõl armej ro?

Kõnke Baibõl̦ eo ej ba bwe mour ej juon menin letok jãn Anij, ta ko jenaaj kate kõj ñan kõm̦m̦ani?SAM 36:9, UBS.

Ri Kõm̦anm̦an eo ad el̦apl̦o̦k an mãlõtlõt jãn kõj. Jeova ej Jemed im el̦ap an yokwe im kaorõk kõj. Anij ear jab kõm̦anm̦an kõj bwe jen tõl kõj make. (Jeremaia 10:23, UBS) Ãinwõt an juon ajri aikuji jinen im jemen, kõj aolep jej aikuji jipañ eo an Anij bwe en tõl kõj. (Aiseia 48:17, 18) Kien ko ilo Baibõl̦ eo rej ãinwõt juon menin letok jãn Anij im ej kõjerbali ñan tõl kõj.Riit 2 Timote 3:16.

Kien ko an Jeova rej katakin kõj bwe jen m̦õn̦õn̦õ ilo mour ko ad kiiõ. Kien kein an Anij rej bar kwal̦o̦k ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe jen maroñ bõk jeraam̦m̦an eo ñan mour indeeo ilju im jekl̦aj. Anij ear kõm̦anm̦an kõj. Eñin unin ekkar im jim̦we bwe jen pokake naan in tõl ko an.Riit Sam 19:7, 11, UBS; Revelesõn 4:11.

2. Ewi wãween an Baibõl̦ eo tõl kõj?

Jet katak ko ilo Baibõl̦ eo rej kwal̦o̦k ta ko Anij ekõn̦aan bwe jen kõm̦m̦ani ilo mour ko ad. Bõtab ewõr jet kien ko ilo Baibõl̦ im rej kajju tipdiki tok ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani. (Duteronomi 22:28) Jej aikuj lukkuun kõl̦mãnl̦o̦kjen̦ kõn men kein bwe jen mel̦el̦e ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani ekkar ñan katak ko ilo Baibõl̦ eo. (Jabõn Kõnnaan 2:10-12) Ñan waanjoñak, Baibõl̦ eo ej ba bwe mour ej juon menin letok jãn Anij. Katak in ej jipañ kõj ilo jikin jerbal, im̦oko im̦õd im ñe jej itoitak. El̦aññe jej keememej bwe mour ej juon menin letok eaorõk, jeban kõm̦m̦an bwe mour ko ad im mour ko an ro jet ren pãd ilo kauwõtata.Riit Jerbal 17:28.

3. Ta kien ko ruo raorõktata?

Jijej ear kwal̦o̦k ruo kien ko raorõktata. Kien eo m̦okta ej kõn unin an armej mour. Unin ad  mour ej bwe jen jel̦ã kajjien Anij, yokwe E, im tiljek ilo ad jerbal ñan E. Jej aikuj keememeje kien in eaorõk ilo aolep pepe ko jej kõm̦m̦ani ilo mour ko ad. (Jabõn Kõnnaan 3:6, UBS) Armej ro me rej l̦oore kien in ilo mour ko aer relukkuun jeraam̦m̦an. Armej rein rej erom ro jeran Anij, rej lukkuun m̦õn̦õn̦õ ilo mour ko aer im renaaj mour ñan indeeo.Riit Matu 22:36-38.

Kien eo kein karuo emaroñ jipañ kõj bwe jen aenõm̦m̦an ippãn ro jet. (1 Korint 13:4-7) El̦aññe jej l̦oore kien in, ej mel̦el̦ein bwe jej anõke joñak eo an Anij ilo an kõm̦m̦an ñan armej ro.Riit Matu 7:12; 22:39, 40.

4. Ewi wãween an kien ko an Anij jipañ kõj?

Kien ko an Anij rej jipañ l̦eo, lio im ajri ro nejier bwe ren yokwe doon. (Epesõs 4:32; Kolosse 3:12-14) Baibõl̦ eo ej bar kõjparok baam̦le ko ilo an katakin l̦eo im lio bwe ren tiljek wõt ñan doon toõn wõt aer mour.Riit Jenesis 2:24.

El̦aññe jej l̦oore kien ko ilo Baibõl̦ eo, jenaaj jel̦ã ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe en em̦m̦an eñjake ko ad aolep iien. Kien kein remaroñ bar jipañ kõj jel̦ã kilen kabwe aikuj ko ad. Ñan waanjoñak, ekkã an jikin jerbal ko kappok ri jerbal ro me em̦ool aer jerbal im el̦ap aer niknik kõn aer katak jãn Baibõl̦ eo. (Jabõn Kõnnaan 10:4, 26; Hibru 13:18) Naan in Anij ej bar jipañ kõj bwe jen jokwane wõt kõn men ko ewõr ippãd. Ej bar jipañ kõj bwe jen kaorõk jem̦jerã eo ad ippãn Jeova el̦apl̦o̦k jãn m̦weiuk ko.Riit Matu 6:24, 25, 33; 1 Timote 6:8-10.

Ñe jej l̦oore kien ko ilo Baibõl̦, men in emaroñ bar kõjparok ãjmour ko ad. (Jabõn Kõnnaan 14:30; 22:24, 25) Ñan waanjoñak, ñe jej pokake kien eo ilo Baibõl̦ n̦ae kadek, jemaroñ kõjparok kõj jãn nañinmej ko rel̦l̦ap im jãn jorrããn ko jet. (Jabõn Kõnnaan 23:20, UBS) Jeova ejjab kamo an armej ro idaak arkool̦. Bõtab, ekõn̦aan bwe ren kõm̦m̦an joñan. (Sam 104:15; 1 Korint 6:10) Kien ko an Anij rej jipañ kõj kõnke rej katakin kõj bwe jen jab l̦õmn̦aki im kõm̦m̦ani men ko renana. (Sam 119:97-100) Etke Kũrjin ro rej pokake kien ko an Anij? Eokwe, rejjab kõm̦m̦ane men in kõnke rekõn̦aan jeraam̦m̦an. Unin aer pokake kien kein ej kõnke rekõn̦aan kwal̦o̦k aer kautiej Jeova.Riit Matu 5:14-16.